gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о утврђивању права на накнаду за рад лица ангажованих за обављање послова из надлежности Месних заједница на територији општине Алибунар

 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07 и 83/2014-др.закон), члана чл. 58. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 21. Одлуке о месним заједницама на територији општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 14/2013), а на предлог председника општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар, на 69. седници одржаној 06. марта 2015. године донела је

 

О  Д  Л  У  К  У

О УТВРЂИВАЊУ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗА РАД

ЛИЦА АНГАЖОВАНИХ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА

ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

          Овом Одлуком утврђује се право на накнаду за рад лица ангажованих за обављање административних послова за потребе месних заједница на територији општине Алибунар.

 

Члан 2.

          Утврђује се право на новчану накнаду у нето износу од 25.000,00 динара.

 

Члан 3.

          Овлашћују се председници савета месних заједница у насељеним местима из члана 1. ове Одлуке да ангажују лица која ће обављати административне послове из надлежности месне заједнице, а која не могу бити на сталном раду у месној заједници.

          Уколико председници савета месних заједница ангажују одговарајућим уговором одређена лица за обављање послова из претходног става овог члана, председници савета немају право на накнаду за рад.

 

Члан 4.

          Средства за измирење обавезе из члана 2. ове Одлуке обезбедиће се у буџету општине Алибунар, Раздео 3 – Општинска управа.

 

Члан 5.

         О извршењу ове Одлуке стараће се Одељење за финансије Општинске управе општине Алибунар.

 

Члан 6.

         Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 12-6/15-06

Датум: 06. март 2015. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81