gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању координатора Канцеларије за младе општине Алибунар

 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 84/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на 69. седници одржаној дана 06. марта 2015.г. доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАТОРА

КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

            Именује се Младен Јокић, дипломирани инжењер геологије из Банатског Карловца, за координатора Канцеларије за младе у општини Алибунар.

 

Члан 2.

             Именовано лице из члана 1. овог Решења има следеће задатке:

1)     иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта, квалитетног коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета, приступа правима и сл.;

2)     учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политика, сагласно Закону о младима и Националној стратегији за младе, и прати њихово остваривање;

3)     даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе општине;

4)     иницира припрему пројеката или учешће општине у програмима и пројектима за младе у циљу унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права која су у надлежности општине;

5)     подстиче сарадњу између општине и омладинских организација и удружења и даје подршку реализацији њихових активности;

6)     подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на омладину и о томе обавештава органе општине, даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или потпуно финансирају из буџета општине, прати њихово остваривање и даје своје мишљење надлежном органу општине.

 

Члан 3.

           Координатор Канцеларије за младе има право на накнаду на основу одговарајућег уговора, који ће са њим закључити председник општине у име Општине Алибунар.

 

Члан 4.

           Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 020-30/15-06

Датум: 06. март 2015. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81