gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Правилник о поклонима са протоколарном наменом

На основу члана 56. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, ... 142/2014) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на 68. седници одржаној дана 02. марта 2015.г. доноси
 
П Р А В И Л Н И К
О ПОКЛОНИМА СА ПРОТОКОЛАРНОМ НАМЕНОМ
 
Члан 1.
Овим Правилником уређује се начин коришћења поклона са протоколарном наменом које представници Општине поклањају приликом званичних и службених посета, као и поступак набавке протоколарних поклона и начин чувања примљених протоколарних поклона.
За изузетна достигнућа и резултате остварене у науци, култури, уметности, спорту и другим облицима живота и рада, поводом обележавања значајних јубилеја и у другим свечаним приликама, када је то од посебног значаја за Општину Алибунар, појединцима и институцијама могу се поклањати протоколарни поклони.
 
Члан 2.
Протоколарни поклони су, по правилу, поклони-сувенири који представљају симболе, као и културне, историјске, традиционалне, туристичке, економске и друге карактеристике Општине Алибунар, као што су: керамика, домаће руковотворине изграђене од дрвета или других природних материјала, квалитетне ракије и слично.
Изузетно, појединцима за постигнуте резултате се могу поклањати ствари које имају већу вредност од поклона-сувенира, као што су: уметничка дела уметника са овог подручја, златни накит, сатови и слични поклони.
 
Члан 3.
Протоколарне поклоне може да поклања председник Општине, или лице које он овласти да представља Општину Алибунар.
 
Члан 4.
Председник Општине и представници Општине могу приликом званичних посета и службених сусрета примати протоколарне поклоне.
Примљени протоколарни поклони чувају се у просторијама Општине Алибунар.
 
Члан 5.
Председник Општине врши набавку протоколарних поклона са лицем које он одреди и са којим одређује врсту и количину поклона.
Лице које председник Општине одреди води евиденцију о поклонима који се поклањају и евиденцију о примљеним протоколарним поклонима.
Евиденција посебно садржи: врсту поклона, датум пријема или уручења, име поклонодавца и поклонопримца, вредност уколико је могуће проценити, као и друге податке који могу бити од значаја.
Евиденција о поклонима који се поклањају води се без обзира на њихову вредност.
 
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 011-3/15-06
Датум: 02. март 2015.г.
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81