gore

  • slika 3
  • Насловна
  • Локална самоуправа
  • Службени лист
  • СЛ 2015/07
  • Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар за 2011. годину

Службени лист општине Алибунар

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар за 2011. годину

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Алибунар» број 5/2006), председник општине Алибунар је дана 13. фебруара 2015. године, донео
 
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИУ ОПШТИНИ АЛИБУНАР
ПО ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР ЗА 2011. ГОДИНУ
 
и расписује
 
О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
ПО ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР ЗА 2011. ГОДИНУ
 
I
-Предмет јавног надметања -
 
1.     Расписује се оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Алибунар у следећој катастарској општини:    
КО
Број јавног надметања
Површина (ха, ари, м2)
Почетна цена
(дин/ ха)
Депозит
(дин) 30%
Период закупа
(год)
Банатски Карловац
50
55,2682
17.714,79
293.719,52
1
                   
   Лицитациони корак износи 2.000,00 динара.
 
2.     Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Општине Алибунар, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова.
 
Контакт особа: Зоран Пребирачевић, тел. 060 845 00 65; Биљана Враговић, тел. 060 845 00 19
 
3.     Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.
 
4.     Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити за све катарске општине дана 20. фебурара 2015. године. Пријава за обилаз земљишта подноси се до 19. фебруара 2015. године Комисији.
         
5.Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
 
6. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у државној својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп.
 
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
 
8. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.                                          
 
II
– Услови за пријављивање на јавно надметање-
 
1.  Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у држвној својини има:
- физичко лице - које је уписано у Регистар пољопривредних газдинставана територији јединице локалне самоуправе на којој се налази предметно земљиште и има активан статус, има својство осигураника пољопривредника код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, са пребивалиштем у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта у истој катастарској општини.
      - физичко лице - које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има
активан статус, има својство осигураника пољопривредника код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, са пребивалиштем на територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа.
      - правно лице – које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има активан статус, које је власник најмање 10 ха пољопривредног земљишта у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.
 
2.Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује фотокопијама следећихдокумената:
- доказ о месту пребивалишта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће године
-доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа за физичка лица,
- доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица,
- доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у КО у којој се налази предметно надметање,
- доказ о својству осигураника пољопривредника код Републичког фонда ПИО.
 
          3. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачке 2. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања.
 
         4. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.
         5. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања.Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању .
         6. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа,
за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Алибунар број:840-2237740-84 ; НАЗИВ РАЧУНА: Општина Алибунар, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, МОДЕЛ: 97 ПОЗИВ НА БРОЈ:74-202. У ПОЉУ СВРХА УПЛАТЕ О Б А В Е З Н О   уписати број сваког појединачног јавног надметања (лицитације).
          7. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа нипонуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.
8. Правно, односно физичко лице које учествује на јавном надметању, може да закупи највише до 100 ha земљишта које је предмет закупа, осим за надметања чија је површина већа од 100 ha.
Лице које је остварило право пречег закупа, по основу узгоја животиња, има право да закупи пољопривредно земљиште у државној својини до површине пољопривредног земљишта које му припада по основу броја условних грла, а уз ограничење из става 1.
9. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене.Надметање се наставља после уплате депозита.
10. Јавнoнадметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.
11. Право учешћа на јавном надметању у првом кругу немају правна и физичка лица која су право учешћа на јавном надметању у првом кругу, по Годишњем програму текуће године, већ искористила у другој јединици локалне самоуправе, односно у другом месту пребивалишта на територији Републике Србијеи имају важећи уговор, по том основу, са Министарством пољопривреде и заштите животне средине.
12. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица која нису испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп.
 
III
– Документација за пријављивање на јавно надметање –
 
·         формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)
·         доказ о уплати депозита
·         доказ о месту пребивалишта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
·         потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће године,
·         доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта физичког лица у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа,
·         доказ о власништву пољопривредног земљишта физичког лица које се граничи са земљиштем које је предмет закупа,
·         доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у КО у којој се налази предметно надметање,
·         доказ о својству осигураника пољопривредника код Републичког фонда ПИО.
 
Доказ о власништву пољопривредног земљишта је извод из јавне евиденције о непокретности не старији од шест месеци.
 
Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници Општине Алиубнар. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.
 
Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:
 
·         Адреса: Општина Алибунар, Трг слободе број 4, Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
·         Број јавног надметања ________ (навести и КО)
На задњој страни:
·          име и презиме/назив и адреса понуђача
 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.
 
IV
– Рок за подношење пријаве -
Рок за подношење документације за пријављивање је до 14.00 сати, дана 26. фебруара 2015. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе општине Алибунар до наведеног рока, без обзира на начин достављања.
Непотпунеинеблаговременепријавенећесеразматрати.
 
V
– Јавно надметање -
Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се у згради Скупштине општине Алибунар, Трг слободе број 15
 
ДАНА 27. ФЕБРУАРА 2015. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 9,00 ЧАСОВА.
 
VI
-Плаћање закупнине –
 
Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавне лицитације.
            Закупнина се плаћа унапред у динарској противвреднопсти по средњем курску Народне банке Србије на дан уплате.
 
VII
 
Средства обезбеђења плаћања
 
      Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утвђеном правноснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине, преко Општинске управе општине Алибунар.
      За уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа закупнину најкасније до 30. септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа достава и:
-       гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољпривредног земљишта или
-       уговор о јемству јемца (правно лице) или
-       доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство овезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа.
Уколико закупац не достави уплату из става 2. ове тачке, уговор о закупу се раскида, а закупнина ће бити наплаћена из средстава обезбеђења наплате.
 
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“, на огласној табли Општинске управе Алибунар, месних канцеларија и заједница и на веб сајту општине, и преко ФАР радија. Рок за подношење пријава рачунаће се од дана објављивања огласа у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛИБУНАР
Број: 320-21/15-06
Дана: 13. фебруар 2015. године
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81