gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

На основу чланa 97. став 8 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12,42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) – (у даљем тексту: Закон), члана 20. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (``Сл. гласник РС``, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон), члана 60. а у вези са чланом 6. Закона о финансирању локалне самоуправе (``Сл. гласник РС``, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012 и 93/2013), члана 15. став 1. тачка 9. и члана 40. став 1. тачка 15. Статута општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), Скупштина општине Алибунар на ­­29. седници, одржаној дана 23. јануара 2015. године, донела је
  
О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 
IОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 1.
Овом Одлуком прописује се поступак обрачуна и наплате доприноса за уређивање грађевинског земљишта, зоне и врсте намена објеката, износи коефицијената зоне и намене, критеријуми, износ и поступак умањивања доприноса, посебна умањења за недостајућу инфраструктуру и услови и начин обрачуна умањења за трошкове инфраструктурног опремања средствима инвеститора, односно за вредност земљишта које инвеститор уступа Општини Алибунар за изградњу инфраструктурних објеката, као и друга питања од значаја за обрачун и наплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта.
 
Члан 2.
Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање.
Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и других подлога, израду планске и техничке документације, програма за уређивање грађевинског земљишта, расељавање, уклањање објеката, санирање терена и друге радове.
Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење површина јавне намене.
Уређивање грађевинског земљишта врши се на основу планске документације, према средњорочним и годишњим програмима уређивања.
 
Члан 3.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта плаћа инвеститор.
Средства добијена од доприноса за уређивање грађевинског земљишта користе се за уређивање грађевинског земљишта, прибављање грађевинског земљиштау јавну својину, и за изградњу и одржавање објеката комуналне инфраструктуре.
 
II ОБРАЧУН ДОПРИНОСА
 
Члан 4.
Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта се утврђује решењем о издавању грађевинске дозволе, односно решењем из члана 145. Закона, односно решењем о измени грађевинске дозволе, а на основу обрачуна доприноса који врши надлежни орган за издавање грађевинске дозволе.
Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта се врши на захтев инвеститора, а на основу достављене техничке документације прописане Законом и подзаконским актима.
Висина доприноса за уређивање грађевинског земљишта за изградњу објекта обрачунава се тако што се просечна цена квадратног метра станова новоградње у општини Алибунар, објављена од стране Републичког завода за статистику, за територију општине Алибунар, помножи са укупном нето површином објекта који је предмет градње, израженом у м², и са коефицијентом зоне и коефицијентом намене објекта утврђеним овом Одлуком.
Уколико за општину Алибунар није објављен податак о просечној цени квадратног метра станова новоградње из става 3. овог члана, као полазна основа за обрачун висине доприноса за уређивање грађевинског земљишта за изградњу објеката, уместо просечне цене квадратног метра станова новоградње у општини Алибунар узима се просечна вредност свих објављених цена за општине и градове из исте групе развијености, у складу са законом који уређује регионални развој.
 
Члан 5.
Грађевинско земљиштепотпуно комунално опремљено за грађење је земљиште на коме је изграђен приступни пут са тротоаром и јавном расветом, водоводна и канализациона мрежа.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обухвата трошкове електродистрибутивне мреже и објеката, ТТ мреже и објеката, кабловски дистрибутивни систем, мрежу и објекте топлификације и гасификације, које инвеститор посебно уговара са надлежним јавним предузећима.
 
Члан 6.
За утврђивање доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се следеће зонена подручју општине Алибунар и то:
 
I ЗОНА
 
АЛИБУНАР
1. ул. Трг слободе
2. део ул. Жарка Зрењанина – од ул.Трг слободе до ул. Млинска
3. део ул. Немањина – од ул. Трг слободе до ул. Млинска
4. део ул. Братства Јединства – од ул. Трг слободе до ул. Гундулићева
5. део ул. Саве Мунћана – од ул. Трг слободе до ул. Гундулићева
6. део ул. Железничка – од ул. Трг слободе до кућног броја 4
7. део ул. Вука Караџића – од ул. Трг слободе до ул. Ратарска
8. део ул. Вашарска – од ул. Трг слободе до кућног броја 5 (зграда П+2)
 
БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ
1. део ул. Немањина – од ул. Алибунарски пут до ул. Војводе Мишића
2. део ул. Књаза Милоша – од ул. И. Л. Рибара до ул. Ж. Зрењанина
3. део ул. Петра Драпшина – од ул. И. Л. Рибара до ул. Ж. Зрењанина
4. део ул. Жарка Зрењанина – од ул. К. Милоша до ул. П. Драпшина
 
ВЛАДИМИРОВАЦ
1. део ул. Цара Лазара – од ул. Ж. Зрењанина до излаза ка Панчеву
2. ул. Трг ослобођења
 
ЛОКВЕ
1. део ул. Београдска – од ул. Т. Владимиреску до ул. М. Тита
2. део ул. Трг ослобођења - од ул. Т. Владимиреску до ул. М. Тита
3. део ул. Ж. Зрењанина – од ул. Т. Владимиреску до ул. Првомајска
4. део ул. Лењинова – од ул. Београдски пут до ул. Ж. Зрењанина
5. део ул. Трг ослобођења – од ул. М. Тита до ул. Првомајска
 
II ЗОНА
 
АЛИБУНАР
1. део ул. Жарка Зрењанина – од ул. Млинска до краја
2. део ул. Братства Јединства – од ул. Гундулићева до краја
3. део ул. Железничка – од кућног броја 4 до краја
4. део ул. Вука Караџића – од ул. Ратарска до краја
5. део ул. Вашарска – од кућног броја 5 до излаза на ул. В. Караџића
6. Блок 14 и 13 – све улице у блоковима:
Блок 13
 1. Војвођанска
 2. Банатска
 3. Липовачка
 4. Михајла Пупина
Блок 13ц
 1. Трговачка
 2. Радничка
 3. Змај Јовина
Блок 14
 1. Бранка Радичевића
 2. Михајла Пупина
 3. Ђуре Јакшића
 4. Учитељска
 
БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ
1. ул. Алибунарски пут
2. део ул. Немањина – од ул. Алибунарски пут (пут М 1/9) до излаза ка Панчеву
3. део ул. Немањина – од ул. В. Мишића до краја излаза ка Вршцу
4. део ул. Иве Лоле Рибара – од ул. Првомајска до ул. В. Мишића
5. део ул. Првомајска – од ул. Немањина до ул. Косовска
6. део ул. Књаза Милоша – од ул. Ж. Зрењанина до ул. Косовска и од ул. И.Л.Р. до ул. Дринска
7. део ул. Петра Драпшина – од ул. Ж. Зрењанина до ул. Косовска
8. Блокови 20а и 20б – све улице у блоковима I, II, III део
 
ВЛАДИМИРОВАЦ
1. део ул. Цара Лазара – од ул. Ж. Зрењанина до краја према Алибунару
2. ул. Братства Јединства
3. део ул. Лоле Рибара – од ул. 3. Октобра до ул. Ж. Зрењанина
4. део ул. Омладинска – од ул. 29. Новембра до ул. Б. Јединства
5. део ул. 3. Октобар – од ул. Ц. Лазара до ул. Л. Рибара
6. део Бранка Радичевића – од ул. Ц. Лазара до ул. Л. Рибара
7. део ул. Т. Владимиреску - од ул. Ц. Лазара до ул. Л. Рибара
8. део ул. ЈНА – од ул. Трг ослобођења до ул. Л. Рибара
9. део ул. Црвене Армије – од ул. Трг ослобођења до ул. Л. Рибара
10. део ул. Сутјеска – од ул. Ц. Лазара до ул. Л. Рибара
11. део ул. Ж. Зрењанина - од ул. Ц. Лазара до ул. Л. Рибара
12. део ул. Петру Албу – од ул. Ц. Лазара до ул. Омладинска
13. део ул. Едварда Кардеља - од ул. Ц. Лазара до ул. Омладинска
14. део ул. Кориолан Добан - од ул. Ц. Лазара до ул. Омладинска
15. део ул. М. Еминеску - од ул. Ц. Лазара до ул. Омладинска
16. део ул. Бранка Савића – од ул. Трг ослобођења до ул. Омладинска
17. део ул. Вељка Влаховића - од ул. Трг ослобођења до ул. Омладинска
18. део ул. Паје Маргановића – од ул. Б. Јединства до ул. Личка
 
ЛОКВЕ
1. део ул. Београдски пут – од улаза из Алибунара до ул. Т. Владимиреску
2. део ул. Ж. Зрењанина – од ул. Првомајска до краја (према Јаношику)
3. део ул. Т. Владимиреску – од ул. Јон Креанге до ул. Партизански пут
4. део ул. Лењинова – од ул. Ј. Креанге до ул. ул. Београдски пут и од ул. Ж. Зрењанина до ул. Партизански пут
5. део ул. М. Тита - од ул. Ј. Креанге до ул. ул. Београдски пут и од ул. Ж. Зрењанина до ул. Партизански пут
6. део ул. Првомајска – од ул. Ј. Креанге до ул. Београдски пут
 
ЈАНОШИК
1. део ул. М. Тита – од улаза из правца Локава до ул. Чмеликова
2. део ул. Чмеликова – од ул. В. Влаховића до ул. Ж. Зрењанина
3. део ул. Едварда Кардеља – од ул. Вељка Влаховића до ул. М. Тита
4. ул. Жарка Зрењанина
 
НИКОЛИНЦИ
1. ул. Главна
2. ул. Војвођанска
3. део ул. Млинска – од ул. Главна до ул. Војвођанска
4. део ул. Железничка - од ул. Главна до ул. Војвођанска и од. ул. Главна до ул. 2. Октобар
5. део ул. Виноградарска - од ул. Главна до ул. Војвођанска и од. ул. Главна до ул. 2. Октобар
 
СЕЛЕУШ
1. ул. Маршала Тита
2. део ул. Бранка Радичевића – од ул. М. Тита до ул. Школска
3. ил. Школска
4. део ул. Првомајска – од ул. М. Тита до ул. Војвођанска
 
ИЛАНЏА
1. Трг Светог Саве
2. ул. Милоша Црњанског
3. део ул. Ослобођења – од ул. Ж. Зрењанина до ул. Николе Пашића
4. део ул. Николе Тесле - од ул. Ж. Зрењанина до ул. Николе Пашића
5. део ул. Иве Лоле Рибара – од ул. Ж. Зрењанина до ул. Првомајска
6. део ул. Светозара Марковића – од ул. Ж. Зрењанина до ул. Првомајска
7. део ул. Петра Драпшина – од ул. Ж. Зрењанина до ул. Краља Петра I
8. део ул. Братства Јединства - од ул. Ж. Зрењанина до ул. Краља Петра I
9. део ул. Саве Вељковића - од ул. Ж. Зрењанина до ул. Краља Петра I
 
НОВИ КОЗЈАК
1. део ул. Светог Саве – од улаза до Змај Јовине
2. део ул. Земљорадничка – од ул. Л. Рибара до Ж. Зрењанина
3. део ул. Војвођанска - од ул. Л. Рибара до Ж. Зрењанина
4. део ул. Змај Јовина - од ул. Л. Рибара до Ж. Зрењанина
 
ДОБРИЦА
1. ул. Жарка Зрењанина
2. део ул. Партизанска – од ул. Ж. Зрењанина до ул. Жике Букацела и од ул. Ж. Зрењанина до угла прве попречне улице без назива
3. део ул. Змај Јовина – од ул. Ж. Зрењанина до ул. Жике Букацела и од ул. Ж. Зрењанина до прве попречне улице без назива
4. део ул. Светог Саве - од ул. Ж. Зрењанина до ул. Жике Букацела и од ул. Ж. Зрењанина до прве попречне улице без назива
5. део ул. Вука Караџића - од ул. Ж. Зрењанина до ул. Жике Букацела и од ул. Ж. Зрењанина до прве попречне улице без назива
6. део ул. Иве Лоле Рибара - од ул. Ж. Зрењанина до ул. Жике Букацела и од ул. Ж. Зрењанина до прве попречне улице без назива
 
III ЗОНА
Све остале улице у оквиру насељених места које нису обухваћене претходним категоријама и грађевинско земљиште изван границе градског грађевинског земљишта (изван насељеног места), осим грађевинског земљишта у викенд зони и виноградарској зони.
 
ВИКЕНД ЗОНА
Земљиште изван граница градског грађевинског земљишта (изван насељеног места), које је Просторним планом општине Алибунар, или одговарајућим урбанистичким планом одређено као викенд зона.
 
ВИНОГРАДАРСКА ЗОНА
Земљиште изван граница градског грађевинског земљишта (изван насељеног места), које је Просторним планом општине Алибунар, или одговарајућим урбанистичким планом одређено као виноградарска зона.
 
Члан 7.
Намене објеката за које се плаћа допринос су:
- стамбена: индивидуални и колективни стамбени објекти, стамбени простор у стамбено - пословним објектима, и пратећи гаражни простор у стамбеним и стамбено - пословним објектима;
- комерцијална: трговински објекти, пословни објекти и канцеларије, пословно-стамбени апартмани, мењачнице, кладионице, коцкарнице, видео клубови, гараже као засебни комерцијални објекти, хотели, угоститељски објекти, бензинске пумпе, гаражни простор у оквиру ових објеката, као и други објекти комерцијалног и услужног карактера
- јавна: објекти јавне намене који нису у јавној својини (болнице, домови здравља, домови за старе, објекти образовања, отворени и затворени спортски и рекреативни објекти, објекти културе, саобраћајни терминали, поште и други објекти) и објекти - простори традиционалних цркава и традиционалних верских заједница у смислу Закона о црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС", број 36/2006)
- остала: магацински простор, стоваришта, објекти производног занатства и грађевинарства, комунални објекти, економски објекти, гаражни простор у овим објектима, помоћни објекти, отворени паркинзи
Објекти који нису наведени у ставу 1 овог члана, уподобиће се најсличнијој наведеној намени.
Код објеката са више наменских садржаја, допринос за уређивање грађевинског земљишта се обрачунава за сваку намену посебно.
 
Члан 8.
За обрачунавање доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се следећи коефицијенти:
Коефицијент за зону (Куз):
Урбанистичка зона
Коефицијент
Викенд зона
0,085
I
0,02
II
0,015
Виноградарска зона
0,01
III
0,01
 
Коефицијент за намену (Кн):
Намена објекта
Коефицијент
Стамбена
0,14
Комерцијална
0,32
Остала
0,08
Јавна
0,11

Коефицијенти комуналне опремљености (Кко):У случају опремљености грађевинског земљишта приступним путем, канализационом и водоводном мрежом, тротоаром и јавном расветом, коефицијент комуналне опремљености је 1.
Коефицијенти за зону и коефицијенти за намену се утврђују једанпут годишње, до 30. новембра текуће године, за следећу календарску годину.
 
Члан 9.
Код објеката за које је урбанистичком или пројектно-техничком документацијом предвиђено коришћење слободних површина на предметној парцели, односно комплексу парцела, које су у функцији обављања делатности, допринос за уређивање грађевинског земљишта се обрачунава и за те површине, у висини по јединичној површини од 25% од висине доприноса за јединичну површину намене објекта у чијој су функцији слободне површине.
 
Члан 10.
Уколико је земљиште непотпуно опремљено комуналном инфраструктуром, допринос обрачунат у складу са чланом 4. ове Одлуке умањује се за одређени проценат, у складу са следећом табелом:
Недостајућа комунална инфраструктура
Проценат умањења
приступни пут
5
канализациона мрежа
5
водоводна мрежа
5
тротоар
5
јавна расвета
5
Умањење доприноса из става 1. овог члана се не односи на објекте станоградње, као и на објекте социјалног становања код којих је инвеститор општина Алибунар, АП Војводина и Република Србија.
 
Члан 11.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се за објекте јавне намене у јавној својини, објекте комуналне и друге инфраструктуре, производне и складишне објекте, подземне етаже објеката високоградње (простор намењен за гаражирање возила, подстанице, трафостанице, оставе, вешернице и сл.),осим за делове подземне етаже које се користе за комерцијалне делатности, отворена дечија игралишта, отворене спортске терене и атлетске стазе.
 
Члан 12.
Општинско веће општине Алибунар може одлуком да утврди инвестиције које су од значаја за привредни развој општине Алибунар и да на основу поменуте одлуке ослободи инвеститора дела плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта, или пак у целости.
 
Члан 13.
Уколико се мења намена објекта, односно дела објекта у другу намену објекта за коју је прописан већи износ доприноса, инвеститор је у обавези да плати разлику доприноса за другу (нову) намену објекта за коју је прописан већи износ доприноса, на основу техничке документације на основу Закона и подзаконских аката, као и претходно издате документације за предметни објекат.
 
Члан 14.
Уколико у току изградње настану измене у односу на грађевинску дозволу и инвеститор изгради већу површину, обавезан је да достави нову техничку документацију у складу са Законом и подзаконским актима, на основу којих ће се сачинити обрачун доприноса за разлику у површини, који ће бити саставни део измењеног решења о грађевинској дозволи.
 
Члан 15.
Инвеститор који уклања постојећи објекат који је изграђен у складу са законом, у циљу изградње новог објекта на истој локацији, плаћа допринос за уређивање грађевинског земљишта само за разлику у броју квадрата корисне површине између објекта који планира да изгради и објекта који се уклања, под условом да је за објекат који се уклања у ранијем периоду плаћена накнада за уређивање грађевинског земљишта.
Легалност и површина објекта из става 1 овог члана доказује се на основу техничке и друге документације издате на основу Закона и подзаконских аката.
 
Члан 16.
Наплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта општина Алибунар ће вршити у корист прописаног уплатног рачуна број 840-742253843-87 у корист Буџета Општине Алибунар.
 
 
III УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ ИЛИ ПРАВНИХ ЛИЦА
 
Члан 17.
Грађевинскоземљиштекојенијеуређеноусмислуове Одлуке, аналазисеуобухватупланскогдокументанаосновукогасемогуиздатилокацијскиуслови, односнограђевинскадозвола, можесеприпремити, односноопремитиисредствимафизичкихилиправнихлица.
Заинтересовано лице, односно инвеститор објекта који се гради на неуређеном грађевинском земљишту подноси надлежном органу јединице локалне самоуправепредлог о финансирању припремања, односно опремања грађевинског земљишта.
Уз предлог о финансирању лице из става 2. овог члана прилаже/доставља:
  • правоснажне локацијске услове
  • доказ о решеним имовинско – правним односима за парцелу на којој намерава да гради објекат
  • копија плана за парцеле
  • предлог динамике и рокова изградње комуналне инфраструктуре
 
Члан 18.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе, након разматрања предлога лица из члана 17. став 2. ове Одлуке и достављене документације, припрема Елаборат о заједничком припремању, односно опремању грађевинског земљишта и предлог уговора о заједничком припремању, односно опремању грађевинског земљишта
Елаборат из става 1. овог члана садржи:
 • податке о локацији односно зони,
 • податке из урбанистичког плана и техничке услове за изградњу недостајуће инфраструктуре,
 • податке из програма уређивања грађевинског земљишта,
 • границе локације која се опрема са пописом катастарских парцела,
 • динамику и рок изградње комуналне инфраструктуре,
 • обавезу јединице локалне самоуправе да обезбеди стручни надзор у току извођења радова
 • одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању израде техничке документације и стручне контроле техничке документације, извођењу радова и избору извођача радова, као и других трошкова у вези са опремањем грађевинског земљишта, укључујући висину и рокове обезбеђивања финансијских и других средстава;
 • одређивање објеката који се граде и који ће прећи у својину јединице локалне самоуправе;
 • одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у финансирању припремања, односно опремања грађевинског земљишта који ће бити умањен за износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
 • средства обезбеђења испуњења обавеза уговорних страна.
 
Члан 19.
На основу Елабората из члана 18. ове Одлуке, надлежни орган јединице локалне самоуправе закључује уговор са инвеститором, са садржином прописаном чланом 92. Закона.
 
IV НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА И СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
 
Члан 20.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта може се платити једнократно у целости, или на рате.
Инвеститор допринос за уређивање грађевинског земљишта може платити на следећи начин:
- једнократно у целости са умањењем у износу од 30% или
- у 36 месечних рата, уз усклађивање рата, на месечном нивоу, са индексом потрошачких цена према подацима Републичког завода за статистику.
Умањење од 30% у случају плаћања доприноса у целости, из става 2. овог члана, се не односи на објекте станоградње, као и на објекте социјалног становања чији је инвеститор општина Алибунар, АП Војводина, или Република Србија.
У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате, инвеститор је дужан да као средство обезбеђења плаћања достави:
 1. неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив без приговора, која гласи на укупан износ недоспелих рата и која је издата на рок који мора бити дужи три месеца од дана доспећа последње рате, или
 2. успостави хипотеку на објекту, који вреди најмање 30% више од укупног износа недоспелих рата, у корист јединице локалне самоуправе
У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате за изградњу објекта чија укупна бруто развијена грађевинска површина не прелази 200м² и који не садржи више од две стамбене јединице, не достављају се средства обезбеђења.
Право на умањење од 30% има и инвеститор који плаћање врши у ратама у случају једнократног плаћања преосталих недоспелих рата, осим у случају из става 3. овог члана.
 
Члан 21.
Инвеститор је дужан да изврши уплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта у целости, односно ако плаћа на рате, да уплати прву рату и достави средства обезбеђења, најкасније до подношења пријаве радова.
Уколико инвеститор не измири доспели износ доприноса у прописаном року, наплата ће се извршити принудним путем у поступку прописаном важећим Законом о пореском систему и пореској администрацији.
Трошкови принудне наплате падају на терет инвеститора.
Управни акт којим је утврђен обрачун и обавеза инвеститора за плаћање доприноса за уређивање грађевинског земљишта (грађевинска дозвола, решење по члану 145., решење о измени грађевинске дозволе, акт о пријави радова) се, поред примаоцима утврђеним Законом, доставља и ОУ општине Алибунар – Одељењу за финансије, ради спровођења поступка прописаног законом о пореском систему и пореској администрацији.
 
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 22.
Инвеститори који су са Општином Алибунар закључили уговор о накнади за уређивање грађевинског земљишта за изградњу објеката, по раније важећим законима и општим актима јединице локалне самоуправе, или исте закључе до 01.03.2015. године, у обавези су да плаћају накнаду за уређивање грађевинског земљишта у свему у складу са закљученим уговором.
 
Члан 23.
Ова Одлука ступа на снагу дана 01.03.2015. године.
 
Члан 24.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о критеријумима и мерилима за уговарање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 5/11 и 25/14).
Одредбе ове Одлуке примењују се од 01.03.2015. године.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 463/2/15-06-01
Датум: 23. јануар 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81