gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о допуни Одлуке о кредитном задуживању општине Алибунар за 2014. годину

На основу члана 36. Закона о јавном дугу (''Службени гласник РС'', бр. 61/2005, 107/2009 и 78/2011), члана 32. тачка 15. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 40. тачка 16. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 29. седници одржаној дана 23. јануара 2015. године доноси
 
О Д Л У К У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА 2014. ГОДИНУ
 
  1. У Одлуци о кредитном задужењу општне Алибунар за 2014. годину, број 400-55/14-06-01 од 28. фебруара 2014. године (''Службени лист општине Алибунар'' бр. 4/2014), у тачки 1. после речи: ''уз доплату разлике тржишне вредности непокретности'' уместо тачке ставља се зарез и додају речи: ''и ради прибављања непокретности у јавну својину за зграду ''Економије'' на парцелама топ.бр. 120 и топ.бр. 122 у КО Алибунар куповином имовине стечајног дужника ''Напредак'' а.д. Алибунар у стечају.''
  2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-8/15-06-01
Датум: 23. јануар 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81