gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о образовању Комисије за планове општине Алибунар

На основу члана 52. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УСРС, 24/2011, 121/2012, 42/2012-одлука УСРС, 50/2013-одлука УСРС, 98/2013-одлука УСРС, 132/2014 и 145/2014), Скупштина општине Алибунар на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на својој 29. седници одржаној дана 23. јануара 2015. године доноси
 
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
У Одлуци о образовању Комисије за планове општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 29/2013 и 20/2014), мења се члан 2. који гласи:
''Члан 2.
У Комисију се именују:
  • за председника Комисије: Зорица Миливојев, дипломирани инжењер архитектуре – представник општине Алибунар;
  • за заменика председника Комисије: Коса Николић, дипломирани инжењер грађевинарства – представник општине Алибунар;
  • за чланове:
  1. Драган Радуловић, дипломирани инжењер геодезије – представник општине Алибунар;
  2. Наташа Митрески, дипломирани инжењер архитектуре – представник Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине;
  3. Александар Радуловић, дипломирани грађевински инжењер – представник Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.''
 
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-9/15-06-01
Датум: 23. јануар 2015. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81