gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању вршиоца дужности директора Фонда за развој општине Алибунар

На основу члана 1. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Фонда за развој општине Алибунар, број 025-1/15-06-01 од 23. јануара 2015. године, а на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштина општине Алибунар на 29. седници одржаној дана 23. јануара 2015. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
  1. Именује се Александар Плакаловић на функцију вршиоца дужности директора Фонда за развој општине Алибунар до избора директора, а најдуже до једне године.
  2. Мандат вршиоца дужности директора почиње да тече даном доношења овог Решења, односно од 23. јануара 2015. године.
  3. Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 025-3/15-06-01
Датум: 23. јануар 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81