gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању председника и чланова Савета за здравље општине Алибунар

На основу члана 3. Одлуке о образовању Савета за здравље општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 29/2013) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), а на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштина општине Алибунар на 29. седници одржаној дана 23. јануара 2015. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
I
У Савет за здравље општине Алибунар именују се:
  1. Предраг Белић, председник Скупштине општине Алибунар – председник,
  2. др Октавијан Отонога, представник Дома здравља – члан,
  3. Јон Божин, представник Републичког фонда за здравствено осигурање – члан,
  4. Данило Ћирић, представник организације из реда пацијената – члан,
  5. Марија Пурић, представник организације из реда пацијената – члан.
 
II
Савет се именује на период од четири године и мандат почиње да тече од дана именовања.
 
III
Задаци и рад Савета одређени су Одлуком о образовању Савета за здравље општине Алибунар.
 
IV
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 50-1/15-06-01
Датум: 23. јануар 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81