gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о престанку важења Одлуке о давању сагласности на установљавање права службености прелаза преко парцеле број 46-28/2014-06-01 од 30. априла 2014.г.

На основу чланa 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/2007и 83/2014-др.закон) и члана 40. тачка 7. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009, 13/2011и 15/2014), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 28. седници одржаној дана 18. децембра 2014. године доноси
 
 
О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСТАНОВЉАВАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ ПРЕЛАЗА ПРЕКО ПАРЦЕЛЕ
БРОЈ 46-28/2014-06-01 ОД 30. АПРИЛА 2014.Г.
 
  1. ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ Одлука о давању сагласности на установљавање права службености прелаза преко парцеле (у даљем тексту: Одлука), коју је донела Скупштина општине Алибунар, бр. 46-28/2014-06-01 од 30. априла 2014. године, а објављена у ''Службеном листу општине Алибунар'', бр. 10/2014.
  2. Одлука из тачке 1. ове Одлуке престаје да важи због објективне немогућности спровођења услед одбијања власника послужног добра да да потребну сагласност.
  3. Одлука престаје да важи осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
О б р а з л о ж е њ е
 
Поступајући по захтеву Дојне Кишмартон из Владимировца, а по прибављеном образложењу и предлогу Одељења за општу управу и имовинскоправне послове Општинске управе општине Алибунар за доношење предметне Одлуке, Скупштина општине Алибунар је на својој 23. седници, одржаној дана 30. априла 2014. године донела Одлуку о давању сагласности на установљавање права службености прелаза преко парцеле. У образложењу наведене Одлуке констатовано је да ради изградње стамбеног објекта на парцели топ.бр. 4449/2 у к.о. Владимировац, потребно је установити одређено право службености прелаза преко парцеле 4190/5 у к.о. Владимировац из тачке 1. ове Одлуке као послужном добру у корист повласног добра, односно свакодобног власника повласног добра. Инвеститор се због тога обратио општини Алибунар захтевом за давање сагласности за успостављање права службености прелаза. Скупштина општине Алибунар је, у име Општине Алибунар, констатовала да постоје сви законски услови за успостављање права службености у траженом обиму, као и оправдани интерес Општине Алибунар да се пројекат реализује.
Међутим, у поступку конкретне реализације ове Одлуке дошло је до одбијања власника послужног добра да да потребну сагласност за коришћење послужног добра у обиму како је Одлуком утврђено, на шта по закону има право. Због неиспуњења овог услова, не може се издати грађевинска дозвола по захтеву инвеститора из разлога садржаних у одредби члана 135. став 4. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10, 24/11, 121/12, 42/2013-одлука УСРС, 50/2013-одлука УСРС и 98/2013-одлука УСРС).
Због наступања ове чињенице, односно објективне немогућности коришћења права на који је овај Орган одговарајућом одлуком дао своју сагласност, Скупштина општине Алибунар доноси одлуку као у диспозитиву.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 46-66/14-06-01
Датум: 18. децембар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81