gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о измени Одлуке о радном времену угоститељских објеката и објеката за приређивање игара за забаву и игара на срећу

На основу чланa 20. алинеја 24. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/2007и 83/2014-др.закон) и члана 40. Алинеја 18. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009, 13/2011и 15/2014), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 28. седници одржаној дана 18. децембра 2014. године доноси
 
 
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА ЗА ЗАБАВУ И ИГАРА НА СРЕЋУ
 
 
Члан 1.
У Одлуци о радном времену угоститељских објеката и објеката за приређивање игара за забаву и игара на срећу (''Службени лист општине Алибунар'', број 29/2013), члан 7. мења се и гласи:
''Угоститељски објекти за пружање услуга исгране и пића и објекти за приређивање игара за забаву и игара на срећу могу да почну са радом најраније у 07.00 часова и да раде најкасније до 24.00 часа истог дана.
Угоститељски објекти из става 1. Овог члана могу суботом радити најкасније до 01.00 часа наредног дана.''
 
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар.''
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 130-8/14-06-01
Датум: 18. децембар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81