gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП ''Бунар'' Владимировац за 2015. годину

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на предлог Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац, на 28. седници одржаној 18. децембра 2014. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''БУНАР'' ВЛАДИМИРОВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ
 
  1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац за 2015. годину који је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Бунар“' Владимировац.
  2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-44/2014-06-01
Датум: 18. децембар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81