gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Служебни гласник Републике Србије“ број 72/2009 и 52/2011) и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08, 13/09, 13/11 и 15/2014), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета родитеља Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар, на 28. седници одржаној 18. децембра 2014. године, доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ АЛИБУНАР
 
  1. Именује се Магдалена Стојанов на функцију члана Управног одбора Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар из реда представника родитеља.
  2. Мандат именованог члана трајаће до истека мандата Управног одбора, а почиње да тече даном оношења овог Решења, односно од 18. децембра 2014. године.
  3. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-63/2014-06-01
Датум: 18. децембар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИННЕ
Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81