gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Програм пословања ЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац за 2015. годину

Јавно комунално предузеће
''УСЛУГА''
Број: 550
Дана: 16.ХII 2014. год.
БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ, Жарка Зрењанина 5-7
 
 
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2015. ГОДИНУ
 
Оснивач: Скупштина општине Алибунар
Надлежна филијала Управе за трезор: Алибунар
Делатност: 3600 водоснабдевање
Матични број: 08163685
Седиште: Банатски Карловац
 
Банатски Карловац, дана 16.12.2014.године
 
 
 1. ПРОФИЛ
 
 • Историјат
Предузеће је основано 15.10.1985.године, под фирмом Радна организација за комуналну делатност „Услуга“.
Предузеће је организовано Одлуком Скупштине Општине Алибунар ( Службени лист Општине Алибунар број 10/89)као Друштвено јавно комунално предузеће и уписано у судски регистар код Основног суда удруженог рада у Панчеву,на основу решења под бројем Фи 875/89 од 31.12.1989.године.
 
 • Зaконски оквир
 
 • Зaкон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интересa („Сл.гласник РС“ бр.25/00,25/02,107/05,108/05(испр) и 123/2007 (др.закон)
 • Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр.72/09,81/09) (испр.),64/10 (УС) и“24/11),
 • Уредба оначину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима(„Сл.гласник РС“бр. 5/06)
 • Инструкција о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања локалних јавних предузећа за 2007. годину(Министарство финансија бр.023-02-526/2006-06 од 27.11.2006)
 • Закон о комуналним делатностима /Сл.гласникРС“ бр.16/97 и 42/98),
 • Закон о привредним друштвима („Сл.гласникРС'' бр.129/07),
 • Статут ДЈКП“Услуга“
 
 • Основни концепт за израду програма пословања за 2015.годину.
 
 • Полази се од пројекције остварења физичког обима за 2014.годину по обрачунским контима код водоснабдевања,канализације и изношења смећа, са претпоставком да ће се физички обим услуга остварити у већем обиму, а у погледу осталих делатности постизања значајнијег економског ефекта
 • Програм пословања за 2015.годину је процена могућности финансирања очекиваних расхода као и процена остваривања прихода из којих ће се потребе финансирати.
 
 
 • Организациона структура
 
01.Водоснабдевање
а) Одржавање водозахвата
б) Одржавање водоводне мреже и стамбених објеката
ц) Анализа квалитета пијаће воде
 
02.Одвођење отпадних вода
а) Одржавање канализационе мреже и стамбених објеката
б) Oдржавање отворене каналске мреже
 
03.Извођење инвестиционих радова
а) на водовоној мрежи
б) на канализационој мрежи
ц) на локалним бетонским путевима и другим грађевинским објектима
д) обављање занатско-грађевинскух радова
е) на отвореној каналској мрежи
 
04. Изношење смећа и одржавање депоније
05. Одржавање пијаце
06. Одржавање зелених површина
07. Одржавање јавних површина
08. Погребне услуге
 
Наведене услуге и задаци по делатностима организационо се изводе у техничком сектору,груписано у одељења и службе са потребним бројем извршиоца.
Услуге одржавања зелених површина и одржавање јавних површина планиране су на годишњем нивоу,а извршење услуга се ради према налозима датим од стране надлежних лица у локалној самоуправи.
У целокупном пословању ЈКП „Услуга“ у свим сегментима посебна пажња је посвећена мерама заштите животне средине.
 
 
ПРЕДЛОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА У ОБЛАСТИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2015. ГОДИНА ЗА НАСЕЉЕНА МЕСТА БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ,НИКОЛИНЦИ И ДЕВОЈАЧКИ БУНАР
 
 • Плански задаци службе су следећи:
 
 • Одржавање водоводне мреже са поправком исте,
 • Надзор и контрола постројења на водоводу и по потреби поправка истих,
 • Нова прикључења на водоводну мрежу,
 • Дежурства за хитне интервенције,
 • Текуће одржавање станова и пословних просторија и други послови везани за одржавање водоводне мреже,
 • Изградња водоводног система,
 • Послови инвестиционог одржавања,
 • Редовна очитавања водомера код приватних и правних лица истамбених зграда,
 • Услуге трећим лицима,
 • Рекламације,замене водомера и искључења,
 • Превентивно одржавање,
 • Хигијенско-санитарно одржавање,
 • Обезбеђивање снабдевања грађана и индустрије пијаћом водом,
 • Послови надзора и контроле,
 • Хитне интервенције на водозахватима,
 • Хигијенска и санитарна заштита објеката канализације,
 • Остали послови везани са анализама квалитета пијаће воде,
 • Одржавање и обезбеђивање несметаног функционисања канализационе мреже,,
 • Послови на одржавању унутрашње канализационе мреже у стамбеним објеката,
 • Израда нових прикључака на канализациону мрежу,
 • Послови грађевинских радова,
 • Послови инвестиционог одржавања,извођење инвестиционих радова и на унутрашњој канализационој мрежи у стамбеним објектима,
 • Изградња нове канализационе мреже,
 • Обављање завршно грађевинских радова уз претпоставку формирања извођачке групе радника,
 • Изградње и одржавање отворене каналске мреже,
 • Контрола квалитета испоручене воде и обезбеђење квалитета испоручене воде,
 • Узорковање за потребе хемијске анализа,
 • Узорковање за потребе бактеријолошке анализе,
 • Хигијенска и санитарна заштита водовода,
 • Остали послови везани са анализама квалитета пијаће воде,
 
ПРЕДЛОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА У ОБЛАСТИ ЈАВНЕ ЧИСТОЋЕ ЗА 2015. ГОДИНУ ЗА НАСЕЉЕНА МЕСТА БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ,НИКОЛИНЦИ И ДЕВОЈАЧКИ БУНАР
 
 • ОБЛАСТ ЈАВНЕ ЧИСТОЋЕ СЕ САСТОЈИ ИЗ СЛЕДЕЋИХ СЛУЖБИ:
 • Служба за изношење и депоновање смећа
 • Служба за одржавање јавних зелених површина
 • Служба за одржавање и чишћење јавних површина
 • Служба за одржавање и чишћење пијаце
 • Служба за пружање погребних услуга и услуга сахрањивања
 • Служба за димничарске услуге
 
 • Плански задаци службе за изношење и депоновање смећа:
 
 • Утврђеним распоредом обављаће се изношење кућног смећа за домаћинства, индустрију и привредних субјеката
 • Одржавање депоније врши се машинским гурањем и равњањем терена булдожером и компактором
 • Изношење смећа по позиву
 • У планираном периоду ако за то буде могућности ЈКП“УСЛУГА“као оператер на депонији у оквиру радног плана за управљање отпадом,а у вези са одредбама Закона о управљању отпадом.
 
 • Плански задаци службе заодржавање јавних зелених површина:

 
 • одржавање јавних зелених површина,укупне површине 11,5 ха
 • Програм одржавања јавног зеленила обухвата следеће површине:
-градски парк
-улиса Немањина-од аутобуске станице до ул. Војводе Степе
-Ул.Војводе Степе до градске пијаце
-Ул. Кнеза Милоша -од Амбуланте Бан.Карловац до Спортске хале
-спортски центар
-плато испред градског гробља
-део Ул. Алибунарски пут
-У сезони се по потреби ангажује додатна радна снага или радници из других организационих јединица предузећа
-на разним договореним површинама планира се интервентно кошење,орезивања и сечеитд ради обезбеђивања видљивости у саобраћају као и уређивање споменичких целина на јавним површинама
 
-Из области заштите животне средине планира се:
-кошење амброзије и корова у договору са надзорним органом на површинама које се већ у неком виду одржавају
-прилазним пут из правца Београда
-Прилазни пут изправца Вршца
-градски базен
-раскрснице
-уклањање дивљих депонија и уређење терена око њих
-уклањање дивљих депонија на излетишту Девојачки бунар

 
 • Плански задаци службе за одржавање и чишћење јавних површина:

 
 • Служба би на основу уговора са оснивачем обављала послове чишћења тротоара,коловоза,паркинга,аутобуских стајалишта,ана основу одређеног програма локалне самоуправа у погледу површина и учесталостирадова.
 • У сезони опадања лишћа или у зимском периоду,када се чисти снег служба се допуњава ангажовањем сезонских или ангажовањем радника на јавним радовима.

 
 • Плански задаци службе за одржавање и чишћење пијаце:

 
 • Организовање рада градске пијаце сваког дана.
 • Радни задаци обухватају оргаизацију и чишћење градске пијаце.
 • Редовне активности се допуњавају преко привремено и повремено запослених радника илипреко јавних радова.
 
 • Плански задаци службе за пружање погребних услуга и услуга сахрањивања.
 
 • Радни задаци обухватају радове на годишњем одржавању површина на градском гробљу(чишћење,кошење,одвоз смећа,венаца,одржавање путева и стаза,чесми итд) на укупној површини од 2,5 хектара.
 • У области сахрањивања обавља уговорене сахране и издаје гробна у закуп на територији градског гробља у Банатском Карловцу.Уоквиру ове делатности је и продаја погребне опреме која прати сахрањивање.
 • Према устаљеном годишњем програму за одржавање заједничких површина гробља и извршење око 100 уговорених сахрана потребно је ангажовање радника на привременим и повременим пословима.
 
 
ПРЕДЛОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА КЊИГОВОДСТВЕНЕ,ПЛАНСКЕ, КОМЕРЦИЈАЛНЕ СЛУЖБЕ,СЛУЖБЕ НАБАВКЕ И МАГАЦИНА И СЛУЖБЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА ЗА 2015 ГОДИНУ
 
 • Плански задаци књиговодствене,планске и комерцијалне службе:

 
 • Радни задаци у сектору се извршавају на основу књиговодствених-рачуноводствених прописа, са благајним и рекламацијским шалтерима,
 • Послове по утврђеним плановима предузећа,
 • Послове инвеститора,припрема потребне документације,
 • Послове јавне набавке у складу са позитивним прописима,
 • Послове везане за финансијске оперативе,евиденције и планирања из стамбене области,
 • Набавка материјала за одржавање водовода,електро одржавање,резервне делове за возни и машински парк,ситног инвентара,робе за нове инвестиције,
 • Набавка основних средстава,
 • Прибављање цена робе ради формирања извођачких понуда,
 • Магацини запримају,складишта и издају робу и воде адекватну документацију,

 
 • Плански задаци службе за одржавање возила:
 
 • Преглед техничке исправности возила,
 • Издавање путних налога,
 • Сарадња са овлашћеним сервисним радионицама,
 • Други послови одржавања.

 
 
ПОСЕБНИ ПРОЈЕКТИ 2015

 
Изградња:

 
-реконструкција водовода:
За деонице градског водовода са учесталим интервенцијама-
 • Ул. Немањина у целој дужини са прикључком за индустријску зону (Југобанат,Фитолек,Алубонд Еуропе),
 • Ул.Кнеза Милоша од броја 72 до 120,
 • Ул.Војводе Мишића од Ул.Немањина до Ул.Дринска,
 • Регенерација бунара Б2 (школа)

 
-изградња новог гробља на предвиђеној парцели:
 • израда ограде
 • изградња приступних стаза и стаза на самом гробљу
 • изградња капеле са свим потребним прикључцима

 
-градска пијаца
 • изградња објеката за продају млечних производа и продају меса и месних прерађевина
 • изградња санитарног чвора
 • ограђивање пијачног простора.

 
Машине и опрема

 
-набавка машина и опреме

 
 • опрема за одржавање зелених површина
 • опрема за одржавање канализације
 • опрема за водозахват
 • цистерна за превоз пијаће воде
 • специјално возило за изношењесмећа
 • путничко возило
 • рачунарска опрема
 
Израда пројектно техничке документације

 
Планира се:
 • израда пројктно техничке документације за изградњу Новог гробља са свим пратећим објектима (капела,санитарни чвор,продавницом погребне опреме,магацин итд.)
 • израда пројктно техничке документације за изградњу пречистача за отпадне воде
 • израда пројектно техничке документације за изградњу објеката на градској пијаци (санитарни чвор,објекти за продају млечних и производа од меса)

 
Извори финансирања пословања

 
 • Текуће пословање предузећа се финансира из сопствених прихода тј. прихода који се остварују на тржишту,вршењем комуналних услуга за грађане и привреду општине.
 • Приходи из буџета опредељени одлуком Скупштине Општине Алибунар су наменска средства :
 • за финансирање инвестиционих улагања
 • набавка основних средстава за обављање делатности
 • субвенције.

 
 1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
 
Анализа пословног окружења
 
 • Специфичност гране комуналне делатности је везаност продајног тржишта за локални ниво,где је на подручју општине ограничен број купаца грађана,као и привредних друштава. Према томе проширење круга корисника наших услуга је могуће само у правцу околних села,што би захтевало знатна улагања у комуналну инфраструктуру тих места.
На набавном тржишту утицаји промена цена сировине и материјала као и цена енергената директно утичу на трошкове пословања ,што у условима отежане могућности прилагођавања продајних цена онемогућава покривања цене коштања.
Процена ресурса јавног предузећа
 
 • У погледу техничке опремљености ЈКП“Услуга“ с једне стране располаже возним парком просечне старости од преко 25 година,што захтева повећане трошкове одржавања и обезбеђења функционалног стања,док с друге стране није опремљено савременом механизацијом.
Планом за 2015.годину је настављена тенденција инвестиционих улагања из сопствених извора и предвиђених субвенција из буџета Општине Алибунар.
50% водоводне мреже старо је преко30 година те смо за 2015 годину планирали учешће на разним конкурсима за радове на реконструкцији водоводне мреже.
Уследећој години људске ресурсе морамо бројно повећати сразмерно проширењу обима посла.

 
 1. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА
 
Ценовна стратегија
 
 • Ценовник комуналних услуга усклађен је са ценама околних предузећа,а у сагласности са оснивачем,

 
Позиционирање

 
 • Позиција предузећа на локалном тржишту је стабилна што се тичепотражње наших услуга,не очекују се знатне промене због промене броја домаћинстава,ни због значајнијег повећања новоизграђених индустријских капацитета.
 
План промотивних активности
 
 • Сва важна дешавања се саопштавају грађанима/привредном сектору преко јавних гласила (локални радио,штампа),преко огласних табли (у предузећу,на пијаци,на гробљу),
 • Код увођења новина/измена разносе се и штампана обавештења(упзорења-обавештења код хаварија која изискује време за отклањање),
 • Набавке се оглашавају по Закону о јавним набавкама у службеном гласнику и у једном дневном листу,
 • Сви ови задаци спадају у редовне обавезе разних служби,посебно се не планирају финансијска средства за исто,а разним медијима се плаћа по њиховим испостављеним фактурама.
 
Утврђивање износа коришћења и критеријуми за коришћење средстава за помоћ спортске активност,пропаганду и презентације

 
 • приликом утврђивања исказаних износа руковођено је принципом штедње

 
Критеријуми су следећи:
 • репрезентација да се користи приликом доласка еминентних гостију
 • реклама и пропаганда да се користи само за набавку новогодишњих честитки,календара,роковника и др,
 • хуманитарна помоћ да се исплаћује у изузетним случајевима на основу одлуке управног одбора за сваки појединачни случај,
 • донације и спонзорство да се дају искључиво за добротворне сврхе на територији општине,а на основу одлуке управног одбора за сваки појединачни случај.
 
План производње

 
Физички обим производње

 
Физички обим производње у 2015. години планиран је у већем обиму него што је процена остварења за 2014.годину,из следећих разлога:
 • код водоснабдевања очекује се прикључење микровода (прикључака),
 • код одвођења отпадних вода планира се повећање због прикључења новоизграњених делова уличне канализације и кућних прикључака,
 • код изношења смећа исто се планира повећање због покривања нових подручја за сакупљање смећа путем контејнера и из домаћинстава.
 
Кадрови
 
 
Табела кадрова по квалификационој структури
 
Ред.
бр.
Квлифакациона структура
 
План
2014
План
2015
1.
НК
7
8
2.
ПК
0
0
3.
КВ
5
6
4.
ССС
8
9
5.
ВКВ
0
0
6.
ВШС
2
2
7.
ВСС
0
0
8.
Магистри
0
0
9.
Доктори наука
0
0
 
Укупно
22
25
 
 
Табела кадрова по годинама старости
 
Ред.
бр.
Године старости
 
План
2014
План
2015
1.
20-25
0
1
2.
26-30
0
2
3.
31-35
4
3
4.
36-40
1
2
5.
41-45
4
4
6.
46-50
1
1
7.
51-55
9
9
8.
56-60
2
2
9.
61-65
1
1
 
Укупно
22
25
 
 • до повећања броја радника ће доћи само у случају повећања обима посла.
 
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2014 ГОДИНУ
 
ПРИХОДИ
Редни
број
Опис
План за 2015. годину
1.
ПРИХОДИ ОД ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
26.000.000,00
2.
ПРИХОДИ ОД ИЗНОШЕЊА СМЕЋА
5.900.000,00
3.
ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ
850.000,00
4.
ПРИХОДИ ОД ПИЈАЧНИХ УСЛУГА
300.000,00
5.
ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
3.600.000,00
6.
ПРИХОДИ ОД ИЗДАВАЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЗАКУП
360.000,00
7.
ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА И ОСИГУРАЊА
600.000,00
8.
ПРИХОДИ ОД ГРАЂЕВИНСКИХ И ДРУГИХ ЗАНАТСКИХ РАДОВА
1.400.000,00
9.
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
500.000,00
 
УКУПНО СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ
39.510.000,00
10.
СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА СО АЛИБУНАР:
-СУБВЕНЦИЈА ЗА УТРОШЕНУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ
-СУБВЕНЦИЈЕ ЗА УСЛУГЕ МЕДИЦИНСКОГ ЗАВОДА(АНАЛИЗА ВОДЕ)
4.500.000,00
1.000.000,00
 
 
ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА
5.500.000,00
 
 
УКУПНО ПРИХОДИ
 
45.010.000,00
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81