gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2015. години на подручју општине Алибунар

На основу чланова 8. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Сл. гласник РС''  бр. 41/2009, 53/2010 и 101/2011) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'' бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), а на предлог Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима, Општинско веће општине Алибунар на 64. седници одржаној дана 15. децембра 2014. године, доноси
 
П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
I
          Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју општине Алибунар за 2015. годину (у даљем тексту: Програм) се утврђује начин коришћења остварених а неутрошених средстава од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје на територији општине Алибунар у из претходних година и процењеног износа планираних средстава од казни за саобраћајне прекршаје на територији општине Алибунар у 2015. години, за активности које се током 2015. године планирају у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима.
 
II
           За финансирање активности унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју општине Алибунар у 2015. години укупно се одређује износ од 4.650.000,00 динара.
           Остварена и неутрошена средства из претходних година, а која ће се користити по овом Програму износе 2.150.000,00 динара.
           Планирана средства у 2015. години износе 2.500.000,00 динара.      
 
III
          Средства за реализацију Програма се расподељују на следећи начин:
 
Редни број
Врста активности
Износ
Унапређење саобраћајне инфраструктуре
1.
Радови на одржавању саобраћајница у надлежности општине Алибунар (одржавање трупа пута; одржавање саобраћајне инфраструктуре; редовно одржавање асфалтних коловоза), као и на осталим саобраћајницама за потребе општине Алибунар – зоне школа)
1.600.000,00
2.
Израда пројекта техничког регулисања саобраћаја за деонице државних путева кроз насељено место Алибунар
498.000,00
 
Укупно
2.098.000,00
Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја
3.
Спровођење кампања у циљу безбедног учествовања у саобраћају – израда штампаног материјала, закуп огласног простора
200.000,00
 
Укупно
200.000,00
Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на територији општине Алибунар
4.
Стручно усавршавање васпитача, учитеља и наставника у циљу унапређења рада са децом (семинари, радионице и сл.)
200.000,00
5.
Израда и набавка публикација за децу у предшколским установама и основним школама
192.890,00
6.
Уређивање потребних површина за организовање такмичења школске деце са тематиком саобраћаја, набављање потребних основних средстава и опреме за потребе увежбавања радњи и понашања у саобраћају
100.000,00
7.
Подршка такмичењу школске деце на такмичењима са тематиком саобраћаја
70.000,00
 
Укупно
562.890,00
Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја
8.
Истраживање проблема у безбедности саобраћаја на територији општине Алибунар
252.000,00
 
Укупно
252.000,00
Техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима
9.
Техничко опремање ПС Алибунар – Сектора саобраћајне полиције 1. категорије
1.400.000,00
 
Укупно
1.400.000,00
Средства за рад Општинског савета за безбедност саобраћаја
10.
Накнада за рад члановима Општинског савета за безбедност саобраћаја у 2015. години
120.000,00
 
Укупно
120.000,00
 
УКУПНО
4.632.890,00
 
IV
          Од остварених и неутрошених средстава из претходних година у износу од 2.150.000,00 динара ће се финансирати следеће активности из претходног члана:
-          део активности из области унапређења саобраћајног васпитања и образовања на територији општине Алибунар (редни бројеви активности 4-7) у износу од 252.000,00 динара;
-          активност из области унапређења саобраћајне инфраструктуре под редним броје 2 – израда пројекта техничког регулисања саобраћаја за деонице државних путева кроз насељено место Алибунар, у износу од 498.000,00 динара;
-          активност из области техничког опремања јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима под редним бројем 10 – техничко опремање ПС Алибунар – Сектора саобраћајне полиције 1. категорије, у износу од 1.400.000,00 динара.
 
V
            Коришћење средстава предвиђених овим Програмом ће се вршити на иницијативу и предлог Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима.
 
VI
          Општински савет за безбедност саобраћаја на путевима ће доставити Општинском већу општине Алибунар извештај о реализацији овог Програма, најкасније до 31.01.2016.г.
 
VII
          Набавка добара, услуга и радова ће се вршити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.
 
VIII
          Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
 
 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-126/14-06
Датум: 15. децембар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81