gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета општине Алибунар

На основу члана 59. ст.4. и 5. Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС'' бр.54/2009, 73/2010, 101/2011, 101/2011, 93/2012, 63/2013, 63/2013-испр.и 108/2013), члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), а на предлог председника Општине, Општинско веће општине Алибунар на својој 62. седници одржаној дана 01. децембра 2014. године доноси
 
П Р А В И Л Н И К
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ
СРЕДСТАВА НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
            Овим Правилником ближе се уређује начин утврђивања износа и поступак враћања неутрошених средстава која су, у складу са законом којим се уређује буџет Републике Србије, до истека фискалне године пренета директним и индиректним корисницима буџетских средстава, а нису утрошена у тој фискалној години.
 
Члан 2.
            Повраћај неутрошених средстава из члана 1. овог Правилника врше индиректни корисници буџетских средстава општине Алибунар до истека фискалне године, закључно са 31. децембром, на рачун – Извршење буџета општине Алибунар, број 840-23640-18.
Износ неутрошених средстава за повраћај из члана 1. исказује се на Обрасцу СНС – Спецификација неутрошених средстава.
Корисници буџетских средстава општине Алибунар одговорни су за истинитост и тачност исказаних података у Обрасцу СНС – Спецификација неутрошених средстава.
 
Члан 3.
            Индиректни корисници буџетских средстава достављају директним корисницима спецификације враћених буџетских средстава која су им пренета на подрачун за редовну делатност према разделима, односно главама, односно функцијама, односно главним програмима, на Обрасцу СНС – Спецификација неутрошених средстава, најкасније до 10. јануара наредне фискалне године.
            Уколико су средства индиректним корисницима буџетских средстава пренета са опредељених апропријација, два или вишедиректних корисника буџетских средстава у обавези су да доставе Обрасце СНС – Спецификација неутрошених средстава за сваког директног корисника по јединственом броју буџетског корисника.
            На основу извршених уплата и достављених образаца из става 1. овог члана, директни корисници буџетских средстава у систему извршења буџета до 20. јануара наредне фискалне године врше корекцију трансфера расхода и издатака за претходну фискалну годину за индиректне кориснике којима су пренели средства.
            Образац СНС – Спецификација неутрошених средстава одштампан је уз овај Правилник и чини његов саставни део.
 
Члан 4.
            Одредбе овог Правилника примењују се и на кориснике буџетских средстава који су неутрошена средства пренели до истека текуће фискалне године, а који након истека фискалне године нису у систему консолидованог рачуна трезора општине Алибунар.
 
Члан 5.
             Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 1/2013).
 
Члан 6.
            Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-121/14-06
Датум: 01. децембар 2014. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81