gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о увођењу система финансијског управљања и контроле

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/22007 и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), председник општине Алибунару име Општинског већа општине Алибунар дана 26. новембра 2014. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О УВОЂЕЊУ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ
 
1.     УВОДИ СЕ Систем финансијског управљања и контроле у Општини Алибунар као целокупни систем финансијских и нефинансијских контрола, укључујући и организациону структуру, методе и процедуре, и то не само финансијских система, већ и оперативних и стратешких система организације у јавном сектору.
2.     На основу ове Одлуке приступиће се усвајању Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији, коју је донела Влада Републике Србије.
3.     Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
 
 
О б р а з л о ж е њ е
 
        Доношењем Одлуке о увођењу Система финансијског управљања и контроле и успостављањем оваквог система, остварује се основа за увођење интерне ревизије. Да би се постигли планирани циљеви и остварило успешно пословање, неопходно је успоставити системско решење, које подразумева пословање у складу са законима, прописима, плановима и постављеним процедурама. Осим поменутих параметара, потребно је обезбедити заштиту имовине и ресурса од губитака који мобу настати неодговоравајућим управљањем, ненаменским трошењем средстава, али и заштиту од губитка који може настати услед неправилности и превара. Сви поменути елементи у директној су вези са успоставвљањем система финансијског управљања и контроле.
         Због свега наведеног, донета је Одлука као у диспозитиву.
 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
Општинско веће
Број:400-120/14-06
Датум:26. новембар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81