gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о усвајању Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/22007 и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), а на предлог председника општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на 62. седници одржаној дана 01. децембра 2014. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ИНТЕРНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КОНТРОЛЕ
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
 
1.     УСВАЈА СЕ Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији, коју је донела Влада Републике Србије, бр. 47-4655/2009-1 од 23. јула 2009. године.
2.     ИМПЛМЕНТИРА СЕ Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији, дефинисана у тачки 3. Стратегије, пасус 1 – Финансијско управљање и контрола и пасус 2 – Функционално независна интерна ревизија.
3.     Одлука ступа на снагу даном доношења.
 
О б р а з л о ж е њ е
 
          Влада Републике Србије усвојила је Стратегију развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору  у Републици Србији са основним циљем доброг управљања и заштите јавних средстава без обзира на њихов извор и ради усаглашавања са захтевима из Поглавља 32 – Финансијска контрола, за вођење преговора и придруживању Европској унији. Како би утврдила да Србија испуњава услове наведене у Поглављу 32 за вођење преговора о придруживању Европској унији, Европска комисија ће изврштити процену целокупног система ''Интерне финансијске контроле у јавном сектору'' (’’Public internal financial control’’ – PIFC).
           Како је Општина Алибунар донела Одлуку о увођењу система финансијског управљања и контроле и како је процес увођења система у току, потребно је да Општина има Одлуку о усвајању Стратегију развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору  у Републици Србији, коју је донела Влада Републике Србије, како би приликом Извештавања о систему финансијског управљања и контроле, на нивоу консолидације система, у складу са чл. 81. Закона о буџетском систему, извршило његову проверу и процену, те је одлучено као у диспозитиву.
 
 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-136/14-06
Датум: 01. децембар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81