gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Акциони план за спровођење Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији

На основу члана 81. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. и 108/2013) и Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији, коју је донела Влада Републике Србије, бр. бр. 47-4655/2009-1 од 23. јула 2009. године, а у циљу усаглашавања са општеприхваћеним стандардима и праксом Европске уније и по овлашћењу за Општину Алибунар, за одељења и службе у оквиру Општинске управе, Општинско веће општине Алибунар на предлог Општинске управе општине Алибунар на својој 62. седници одржаној дана 01. децембра 2014. године усваја следећи
 
А К Ц И ОН И    П Л А Н
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ИНТЕРНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КОНТРОЛЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
 
          Акциони план за спровођење Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији (у даљем тексту: Акциони план) реализоваће се у следећим фазама:
-       Фаза 1: доношење Одлуке о именовању руководиоца одговорног за финансијско управљање и контролу и Одлуке о образовању радне групе.
-       Фаза 2: успостављање законског оквира у делу који се односи на увођење система финансијког управљања и контроле у јаввном сектору у складу са међународно прихваћеним стандардима Европске уније (у даљем тексту: ЕУ) и Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору. Законски оквир претпоставља усвајање сета правилника којима се успоставвља рационално трошење и располагање јаввним средствима и дефинишу процедуре за проток информација, људи и документације до архивирања истих.
-       Фаза 3: организовање прикупљања података од непосредних извршилаца и руководилаца о врсти послова које обављају и утврђеним разликама у односу на Акт о систематизацији послова, обиму и времену потребном за њихово извршење, мапирање пословних процеса, вршење нормирања извршилачких радних места. Повратна спрега – прво извештавање са одазивним упитницима и упоређивање радног материјала са добијеним одазивним подацима. Утврђивање разлика и прага материјалности – уколико је праг материјалности толерантан, приступа се Фази 4, а уколико је одступање преко прага материјалности, приступити едукацији извршиоца о начину и квалитету података које је потребно унети у упитнике.
-       Фаза 4: утврдити визију, мисију и циљеве за сваког корисника, при чему посебан акценат треба ставити на разради механизма одговорности у оквиру сваког одељења и служби. Потреба за институционалном реформом и унапређењем административних капацитета прожима све секторе. Све процедуре треба припремити на транспарентан, систематичан и методичан начин. Упознати руководиоце са одговорношћу руководиоца у складу са принципима управљачке одговорности. За непосредне извршиоце радних задатака нужно је увести концепт континуиране едукације и усвојити Правилник о континуираној едукацији запослених. Основни циљеви су:
-       обављање послова на правилан, етичан, економичан, ефективан и ефикасан начин;
-       усклађивање пословања са законима, прописима, политикама, плановима и поступцима;
-       заштита имовине и других ресурса од губитка узрокованих лошим управљањем, неоправвданим трошењем, неоправданим коришћењем, неправилностима и преварама;
-       јачање одговорности за успешно остварење задатака;
-       правовремено и тачно финансијско извештавање и праћење резултата пословања.
У овој Фази потребно је израдити стратегије управљања ризицима са матрицама ризика за свваку службу и одељење, како би се идентификоввали ризици, израчунала вероватноћа њиховог настајања, као и утицај који одређени ризик носи. Такође, треба утврдити мере за ублажавање ризика . У овој Фази, функцији руководиоца за финансијско управљање ии контролу придодаје се и функција менаџера ризика, а уколико за то постоји кадровски потенцијал, из редова запослених именује се менаџер ризика.
Руководилац за финансијско управљање и контролу, а касније и менаџер ризика, на крају свваког извештајног периода, који се у првој години дефинише на месечном нивоу, прикупља обрасце за утврђивање ризика од руководилаца одељења и служби и врши рангирање ризика у матрици ризика, мерећи вероватноћу настанка х утицај/значај, од руководиоца одељења/начелника прикупља предлоге за ублажавање ризика по сваком кориснику и сваке прве недеље у месецу извештава Општинско веће о утврђеним ризицима за протекли месец, њиховој квантификацији и начинима за ублажавање ризика.
-       Фаза 5: континуирана едукација од стране ''ХЛБ ДСТ-Ревизије'' д.о.о. Београд у имплементацији система финансијског управљања и контроле и рангирању ризика.
-       Фаза 6: Акционим планом се дефиниче рок за завршетак увођења система финансијског управљања и контроле: 30.12.2014. године.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-137/14-06
Датум: 01. децембар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81