gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о именовању руководиоца одговорног за финансијско управљање и контролу

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 10. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору (''Сл.гласник РС'', бр. 99/2011 и 106/2013) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), а на предлог начелнице Општинске управе општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на својој 62. седници одржаној дана 01. децембра 2014. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ИМЕНОВАЊУ РУКОВОДИОЦА ОДГОВОРНОГ
 ЗА ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛУ
 
Члан 1.
            Одређује се Вишња Стефановић Диклић, начелница Општинске управе општине Алибунар, за руководиоца одговорног за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у Општини Алибунар.
 
Члан 2.
            За обављање оперативних послова на увођењу и развоју система финансијског управљања и контроле у Општини Алибунар и доношење Стратегије управљања ризицима за период 2014-2015. године, биће образована радна група, коју образује и која ће за свој рад одговарати руководиоцу одговорном за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у Општини Алибунар.
 
Члан 3.
            Ова Одлука ступа на снагу 01. децембра 2014. године и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
 
Република Србија –АП Војводина
Општина Алибунар
Општинско веће
Број:020-138/14-06
Датум:01. децембар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81