gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Алибунар

На основу чланова 6. ст.5.,. и 36. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-одлука УСРС и 47/2013) и чланова 15. и 46. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011и 15/2014), а на предлог Општинске управе општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на 62. седници одржаној дана 01. децембра 2014. године донело је
 
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ  ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2015. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
            Овoм Oдлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Алибунар.
 
Члан 2.
            На територији општине Алибунар одређенe су три зоне за утврђивање пореза на имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавних објеката, саобраћајној повезаности са централним деловима општине, односно са радним зонама и то:
-       ПРВА ЗОНА:обухвата територију насељених места Алибунар и Банатски Карловац – најопремљенија зона;
-       ДРУГА ЗОНА:обухвата територију насељених места Владимировац и Локве;
-       ТРЕЋА ЗОНА:обухвата територију насељених места и насеља: Николинци, Селеуш, Иланџа, Добрица,Нови Козјак, Јаношик и Девојачки Бунар.
 
Члан 3.
            Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији  општине Алибунар износе:
 
Групе непокретности
Просечна цена (дин.)
Прва зона
Друга зона
Трећа зона
1. Станови
27.070
23.000
18.000
2. Куће за становање
27.070
23.000
18.000
3. Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности
45.000
35.000
26.000
4. Гараже и гаражна места
11.000
9.000
7.000
 
 
Члан 3.
     Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар'' и на интернет страници општине Алибунар.
 
Члан 4.
           Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар'', а примењује се од 01. јануара 2015. године до 31. децембра 2015. године.
 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
Општинско веће
Број:436-6/14-06
Датум:01. децембар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81