gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о приступању промени Статута општине Алибунар

На основу члана 121. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), на предлог Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине општине Алибунар, на 27. седници од 12. новембра 2014. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
         Приступа се промени Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014) у делу који се односи на надлежности општине Алибунар и надлежности Скупштине општине Алибунар.
 
Члан 2.
         Одређује се Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине општине Алибунар да сачини нацрт одлуке и достави га Општинском већу општине Алибунар као овлашћеном предлагачу.
 
Члан 3.
         Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 010-14/2014-06-01
Датум: 12. новембар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81