gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о изменама и допунама Одлуке о критеријумима и мерилима за уговарање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта

На основу члана 93. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-испр., ... 98/13) – (у даљем тексту: Закон), члана 20. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14-др.закон), члана 15. став 1. тачка 9. И члана 40. став 1. тачка 15. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/08, 13/09, 13/11 и 15/14), Скупштина општине Алибунар на предлог Општинског већа, на 27. седници одржаној дана 12. новембра 2014. године донела је
 
О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА УГОВАРАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
 
Члан 1.
        У Одлуци о критеријумима и мерилима за уговарање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 5/11), у члану 1. После речи: ''без извођења радова'', уместо зареза ставља се тачка, а речи које следе: ''односно у поступку легализације бесправно саграђеног објекта'' бришу се.
 
Члан 2.
        У члану 3. став 1. Одлуке мења се и гласи:
        ''Накнаду за уређивање грађевинског земљишта плаћа инвеститор (правно и физичко лице) и то за:градњу, доградњу и за промену намене објеката или дела објекта без извођења радова.''
 
Члан 3.
        У члану 5. став 1. тачка 2. мења се и гласи:
       ''2. Према намени, објекти се разврставају на следећи начин:
-       породични стамбени објекти – под стамбеним објектима, односно просторима у смислу ове Одлуке, подразумевају се станови у стамбено-колективним зградама, станови у стамбено-пословним зградама, индивидуални слободно стојећи објекти, стамбени објекти у нису и други;
-       викенд куће – објекти намењени за привремени и повремени боравак људи у одговарајућим зонама дефинисаним просторно-планском документацијом;
-       виноградарске куће – објекти намењен за привремени и повремени боравак људи и смештај пољопривредних алатки потребних за рад на пољопривредним културама, у одговарајућим зонама дефинисаним просторно-планском документацијом;
-       пословни објекти, односно простори – под њима се подразумевају:
·         административни и комерцијални објекти,
·         комерцијално-здравствени објекти,
·         објекти угоститељства и туризма,
·         спортски објекти,
·         објекти забаве и разоноде и
·         објекти трговине на мало;
-       објекти друштвеног стандарда – под објектима, односно просторима друштвеног стандарда подразумевају се:
·         образовно-школске установе,
·         дечје установе,
·         објекти у државној својини,
·         објекти здравствене заштите,
·         објекти културе,
·         простори политичких странака и удружења грађана,
·         верски објекти;
-       привредно-производни објекти, односно простори – под њима се у смислу ове Одлуке подразумевају следећи садржаји:
·         производно-занатски,
·         делатност индустрије и грађевинарства,
·         производња енергије,
·         делатност пољопривреде и шумарства,
·         комунална инфраструктура и линијски инфраструктурни објекти,
·         саобраћајни објектии,
·         трговина на велико,
·         складишта, стоваришта и пијаце;
-       помоћни објекти – објекти који су у функцији главног објекта, а изграђени су на истој парцели на којој је изграђен, или се планира изградња главног стамбеног, пословног или објекта јавне намене (гараже, оставе, септиче јаме, бунари, цистерне за воду и сл.);
-       економски објекти – објекти који су намењени за гајење животиња, за складиштење сточне хране, за складиштење пољопривредних производа и други слични објекти на пољопривредном газдинству.
-       остали објекти – објекти који нису наведени овом поделом, а утврђују се према најсличнијој намени.''
 
Члан 4.
         Члан 8. Одлуке брише се.
 
Члан 5.
          У члану 9. став 2. Одлуке мења се и гласи:
         ''Тарифа из става 1. овог члана се усклађује у складу са порастом цена на мало у Републици Србији, једанпут годишње, а према подацима републичког органа управе надлежног за послове статистике.''
 
Члан 6.
          У члану 11. Одлуке додаје се нови став 2. који гласи:
          ''Уговор из става 1. овог члана сачињава се у пет истоветних примерака, од којих један примерак задржава председник општине Алибунар, два примерка припадају обвезнику плаћања накнаде, а по један примерак се доставља организационим јединицама Општинске управе надлежним за послове урбанизма и комунално-стамбених послова и за послове финансија.''
 
Члан 7.
         Члан 15. Одлуке мења се и гласи:
         ''Накнада за уређивање грађевинског земљишта обрачунава се по овој Одлуци и умањује се:
  1. у висини од 100% за:
-          објекте из члана 5. ове Одлуке  чији су обвезници плаћања: - државни органи и организације, органи и организације територијалне аутономије, органи и организације локалне самоуправе и организације које обављају јавну службу које послују средствима у државној својини за објекте који су у финкцији њихових делатности
-          за станове фондова солидарности, за станове који се граде и финансирају од стране фондације за решавање стамбених потреба социјално угрожених лица,
  1. у висини од 50% за изградњу верских објеката.''
 
Члан 8.
          Члан 16. Одлуке брише се.
 
Члан 9.
          У члану 17. став 1. Одлуке после речи: ''ратама'', уместо тачке ставља се зарез и додају речи: ''и то највише до 60 месечних рата''.
          У ставу 2. истог члана Одлуке после математичког израза: ''20%'' ставља се тачка, а бришу се речи: ''осим објеката из члана 17. став 1. тачка 3. ове Одлуке.''
          У ставу 3. истог члана Одлуке после математичког израза: ''10%'' ставља се тачка, а бришу се речи: ''осим објеката из члана 17. став 1. тачка 3. ове Одлуке.''
          У ставу 4. истог члана после заграде ставља се тачка, а бришу се речи: ''као и обвезник који је извршио пријаву изграђеног односно реконструисаног објекта до 11.09.2009. године''.
          У истом члану став 5. мења се и гласи:
          ''У случају плаћања накнаде у ратама утврђује се могућност плаћања на следећи начин:
  1. у максимално шест месечних рата у случају да рата износи до 3.000,00 динара,
  2. у више од шест месечних рата, при чему износ рате не може износити мање од3.000,00 динара.''
 
Члан 10.
         После члана 19. додаје се нови члан 19а. који гласи:
         ''Скупштина општине Алибунар у име општине Алибунар може посебном одлуком, а у циљу подстицања привредног развоја општине, утврдити ослобођење лица од плаћања накнаде или умањење обавезе плаћања накнаде, која је предмет ове Одлуке, ценећи све околности случаја и привредни значај привредног подухвата за општину.''
 
Члан 11.
         У Тарифи о висини накнаде за уређење грађевинског објекта (у даљем тексту: Тарифа), која је саставни део ове Одлуке, у члану 1.  бришу се речи: ''као и у поступку легализације бесправно саграђеног објекта''.
         У истом члану Тарифе мења се ''Табела трошкова ранијег улагања и трошкова секундарног опремања'' на следећи начин:
Р.б.
НАМЕНА ОБЈЕКТА - ПРОСТОРА
ЗОНЕ дин/м²
I
II
III
1.
индивидуални стамбени
200,00
150,00
100,00
2.
пословни
500,00
400,00
300,00
3.
објекти друштвеног стандарда
150,00
100,00
80,00
4.
привредно-производни
600,00 за све зоне
5.
економси
100,00
75,00
50,00
6.
објекти у викенд-зони
400,00 за све зоне
7.
објекти у виноградарској зони
100,00 за све зоне
8.
помоћни објекти
80,00
50,00
30,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Члан 12.
         Члан 3. Тарифе брише се.
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 13.
          По захтевима за закључивање уговора о накнади за уређивање грађевинског земљишта поднетим до дана ступања на снагу ое Одлуке, примењују се износи на обрачун висине накнаде који су важили до ступања на снагу ове Одлуке.
 
Члан 14.
          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 35-36/2014-06-01
Датум: 12. новембар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81