gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о уређивању начина формирања Комисије за технички преглед објеката и одређивање висине трошкова техничког прегледа објеката у поступку легализације објеката

На основу члана 20. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' број 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 15. став 1. тачка 9. и члана 40. став 1. тачка 15. Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09, 13/11 и 15/14), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 27. седници одржаној дана 12. новембра  2014. године, донела је
 
О Д Л У К У
О УРЕЂИВАЊУ НАЧИНА ФОРМИРАЊА КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКАТАИ ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ ТРОШКОВА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ОБЈЕКАТАУ ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА
 
Члан 1.
            Овом Одлуком уређује се висина трошкова техничког прегледа, као и начин и услови образовања комисије за технички преглед изграђеног објекта који се користи без употребне дозволе, у поступку легализације, а који је изграђен на основу грађевинске дозволе.
 
Члан 2.
            Технички преглед објекта врши Комисија за технички преглед објекта коју образује Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, са списка стручних лица који утврди Општинско веће општине Алибунар, након спроведеног поступка по јавном конкурсу за подношење пријава.
            У вршењу техничког прегледа објекта може да учествује лице које испуњава услове прописане законом.
            Изузетно од става 1. овог члана, када из објективних разлога није могуће обезбедити одговарајући састав комисије, технички преглед се поверава предузећу тј. организацији која је уписана у одговарајући регистар за обављање тих послова.
            У случају из става 3. овог члана, поверавање вршења техничког прегледа се врши на основу посебног закључка донетог од стране Председника општине.
 
Члан 3.
            Јавни конкурс из члана 2. став 1. ове Одлуке за подношење пријава за учешће у комисији за технички преглед објекта доноси Начелник Општинске управе општине Алибунар.
            Јавни конкурс садржи следеће:
  1. опис послова комисије за технички преглед објеката
  2. услови за учешће у комисији за технички преглед објеката
  3. начин пријављивања на конкурс
  4. потребна документација
  5. рок за подношење пријава и место објављивања конкурса
Јавни конкурс се оглашава са роком за подношење пријава од 8 дана.
Истовремено са оглашавањем јавног коккурса, Начелник Општинске управе општине Алибунар формира комисију за оцену пријава по јавном конкурсу.
По затварању јавног конкурса, у року од 5 дана, комисија за оцену пријава по јавном конкурсу врши стручну оцену потпуности пријава, при чему се непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве не разматрају.
По извршеној стручној оцени пријава, Комисија за оцену пријава формира списак са подацима свих лица чије су пријаве прихваћене, и исти доставља Општинском већу општине Алибунар на разматрање.
Општинско веће општине Алибунар, у вези са претходним ставом овог члана, доноси Закључак којим се утврђује списак лица за обављање послова техничког прегледа објеката.
 
Члан 4.
            Јавни конкурс за подношење пријава из члана 3. ове Одлуке се оглашава у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
 
Члан 5.
            Именовање чланова комисије за технички преглед се врши на основу Закључка из члана 3. став 7. ове Одлуке, на бази једнаких права, по редоследу са списка чланова одређених струка.
 
Члан 6.
            Након извршеног техничког прегледа објекта, председник комисије за технички преглед објекта доставља Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине записник о техничком прегледу објекта, на основу кога ће се, уколико је објекат подобан за употребу издати употребна дозвола. Записник о техничком прегледу објекта је и основ за издавање решења о исплати накнаде за рад члановима комисије за технички преглед објекта.
            Решење из става 1. овог члана доноси Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу критеријума прописаних овом Одлуком.
 
Члан 7.
            Трошкове техничког прегледа сноси инвеститор – подносилац захтева за издавање употребне дозволе у поступку легализације објекта, уплатом одређеног износа на рачун буџета општине Алибунар.
            Висина трошкова техничког прегледа одређена је овом Одлуком.
 
Члан 8.
            Објекти од општег-вишег интереса ослобађају се плаћања трошкова техничког прегледа.
            Инвеститори појединих грађевинских објеката – школе, МЗ, Црвени крст, Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије и други државни органи и организације могу се ослободити плаћања трошкова техничког прегледа по прибављеном Закључку о ослобађању, донетог од стране председника општине Алибунар.
            Захтев за ослобађање подноси инвеститор на предлог Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине.
 
Члан 9.
Висина трошкова техничког прегледа објекта одређује се на основу категоризације објекта, врсте, намене, квадратуре корисне површине, уз примену одговарајућег коефицијента датог овом Одлуком.
 
Члан 10.
Објекти за које је поднет захтева за издавање употребне дозволе у поступку легализације објеката категоришу се у односу на сложеност, врсту радова, квадратуру корисне површине и намене објекта уз примену одговарајућег коефицијента за сваку групу на следећи начин:
1.     објекти за становање грађана (породични стамбени, викенд кућа, виноградарска кућа и слично):
Габарит објекта                                         Коефицијент
-од мин.површине до 100 m²                                  0,3  
-од 100m² до 150m²                                                0,4
-од 150m² до 200m²                                                0,5
-од 200m² до 250m²                                                0,6
-преко 250m²                                                          0,7
 
2.     пословни објекти и економски објекти на индивидуалном пољопривредном домаћинсству
Габарит објекта                                         Коефицијент
-од мин.површине до 50m²                         0,4
-од 50m² до 100m²                                      0,6
-од 100m² до 150m²                                                0,8
-преко 150m²                                                          0,9
 
3.     привредно-производни објекти и економски објекти у комерцијалне сврхе
Габарит објекта                                         Коефицијент
-од мин.површине до 50m²                         0,5
-од 50m² до 100m²                                      0,7
-од 100m² до 150m²                                                0,9
-преко 150m²                                                          1,0
 
4.     помоћни објекти се обрачунавају по коефицијену у износу од 50% од коефицијента утврђеног за намену главног објекта за који се помоћни објекат користи
5.     слободне површине које су у функцији обављања делатности се обрачунавају по коефицијенту у износу од 50% од коефицијента утврђеног за намену главног објекта за чије потребе су изграђене
6.     посебни-специфични објекти
                                                                               Коефицијент
а) Саобраћајни објекти                                                   1,5
    -путеви и путни објекти локалног карактера                  
б) Објекти инфраструктуре                                           1,75
    -телекомуникациони објекти у систему веза
     и месне ТТ мреже
    -објекти водоснабдевања, пречишћивачи вода,
     водоводне и канализационе мреже
ц) Објекти водопривреде                                                2,0
    -рибњаци површине до 50hа
    -хидромелирациони системи за наводњавање
     до 50ха и за одводњавање до 300hа
д) Индустријски и спортски објекти                                 2,5
    -објекти за производњу, прераду складиште
     нафте и гаса (плинска мрежа, бензинске пумпе,
     резервоари за гориво и сл.)
    -објекти у кругу предузећа
    -силоси капацитета до 10.000m3
    -индустријске производне хале до 5.000m2
    -стадиони за мање од 10.000 гледалаца; 
     објекти конструктивног распона до 30m;
     покривени објекти за јавне потребе капацитета
     до 1.000 људи;
     објекти висине до 50m2;
 
Члан 11.
Вредност коефицијента из члана 10. одређена је просечном зарадом у Републици за претходни месец објављеном у ''Службеном гласнику РС'' и примењује се од дана објављивања у истом.
Члан 12.
Трошкови техничког прегледа утврђују се тако што се просечна зарада у Републици множи са коефицијентом из члана 6.
 
Члан 13.
Од укупног уплаћеног износа за трошкове техничког прегледа бруто износ накнаде члановима комисије износи 25%, а остатак припада буџету општине Алибунар.
Од добијеног износа из претходног става, члан комисије добија износ у бруто износу у зависности од броја чланова тако што се износ дели са бројем чланова.
Решење за исплату накнаде у бруто износу члановима комисије који су именовани по решењу о образовању комисије, доноси Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, по достави записника од стране комисије.
Сходно члану 8. ове Одлуке, износ трошкова техничког прегледа за чланове комисије исплаћује се по једнодневној заради одређене школске спреме у Општинском органу.
 
Члан 14.
            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:020-128/2014-06-01
Датум:12. новембар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81