gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о приступању општине Алибунар Удружењу за заштиту животне средине ''Панонија асоцијација''

На основу члана 104. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014) и члана 106. Пословника Скупштине општине Алибунар, (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 16/2012, 29/2012 и 9/2014), а у складу са чланом 89. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 27. седници одржаној дана 12. новембра 2014. године донела је
 
О  Д  Л  У  К  У
О ПРИСТУПАЊУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
УДРУЖЕЊУ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ''ПАНОНИЈА АСОЦИЈАЦИЈА''
 
  1. Општина Алибунар приступа Удружењу за заштиту животне средине ''Панонија асоцијација'', са седиштем у Новом Саду, ул. Петра Драпшина бр. 48 (у даљем тексту: Удружење).
  2. Скупштина општине Алибунар у име Општине Алибунар потврђује да прихвата све одредбе Статута Удружења.
  3. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 501-36/2014-06
Датум: 12. новембар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81