gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласнсоти на Одлуку о закључењу уговора о краткорочном кредиту и о дозвољеној позајмици за Јавно комунално предузеће ''Универзал'' Алибунар

На основу члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), на предлог Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Универзал“ Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 27. седници од 12. новембра 2014. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О  ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА О КРАТКОРОЧНОМ КРЕДИТУ И О ДОЗВОЉЕНОЈ ПОЗАЈМИЦИ ЗА ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УНИВЕРЗАЛ“ АЛИБУНАР
 
1.     Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Универзал“ Алибунар да може да закључи уговор о краткорочном кредиту и о дозвољеној позајмици са Pireus Banc AD Београд, Улица Милентија Поповића број 5б, МБ: 17082990 (у даљем тексту: Банка) у укупном износу од 2.500.000,00 РСД (словима: двамилионапетстохиљададинара и 00/100), (у даљем тексту: уговори) и у свему у складу са осталим условима наведенихуговора и евентуалним пратећим анексима.
2.     ЈКП „Универзал“ Алибунар преузима обавезу да обезбеди сва потребна средства обезбеђења по основу уговора.
3.     Овлашћује се директор ЈКП „Универзал“ Алибунар Власто Марић да, као заступник ЈКП „Универзал“ Алибунар, може са Банком закључити уговоре, потписати менице, менична и уговорна овлашћења ЈКП „Универзал“ Алибунар, која ће се обезбеђивати потраживањем Банке по Уговору, као и да потпише сву осталу пратећу документацију у вези са реализацијјом овог Решења.
4.     Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутномна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-116/2014-06-01
Датум: 12. новембар 2014.. године
А   Л   И   Б    У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81