gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Ређење о разрешењу члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2009 и 52/2011) и члана 40. Тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета родитеља Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар, на 27. седници одржаној 12. новембра 2014. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР
 
1.     Разрешава се Биљана Гајић са функције члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар из реда представника родитеља.
2.     Мандат разрешеног члана престаје од дана доношења овог Решења, односно од 12. новембра 2014. године.
3.     Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-62/14-06-01
Датум: 12. новембар 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81