gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар

На основу члана 4. Одлуке о објављивању Билтена општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 4/2006 и 1/2009) и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 27. седници одржаној дана 12. новембра 2014. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА
БИЛТЕНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.     Разрешава се Владимир Вујовић са функције члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар.
2.     Мандат лица из тачке 1. овог Решења престаје од дана разрешења, односно од 12. новембра 2014. године.
3.     Престанком функције члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар именованом престаје право на накнаду за рад.
4.     Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-129/14-06-01
Датум: 12. новембар 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81