gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар

На основу члана 4. Одлуке о објављивању Билтена општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 4/2006 и 1/2009) и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 27. седници одржаној дана 12. новембра 2014. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА
БИЛТЕНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.     Именује се Сергије Симоновић у Уређивачки колегијум Билтена општине Алибунар.
2.     Мандат лица из тачке 1. овог Решења престаје од дана именовања, односно од 12. новембра 2014. године.
3.     Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-130/14-06-01
Датум: 12. новембар 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81