gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику – Интерресорне комисије општине Алибунар

На основу члана 98. став 20. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 34. став 6. Закона о предшколском васпитању и образовању (''Службени гласник Републике Србије'', број 18/2010), члана 6. и 7. Правилника о додатној образовној, здравственној и социјалној подршци детету и ученику (''Службени гласник Републике Србије'', број 63/2010) и члана 38. Одлуке о образовању Општинске управе општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 19/2012, 29/2013 и 10/2014), начелница Општинске управе општине Алибунар доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ – ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
I
          Именује се Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику – Интерресорна комисија општине Алибунар (у даљем тексту: Комисија) у сталном саставу и то:
1.     Др Миленко Ратковић, специјалиста педијатар из Алибунара, запослен у Дому здравља ''Алибунар'',
2.     Емануел Мохан, школски психолог из Локава, запослен у ОШ ''Милош Црњански'' Иланџа,
3.     Весна Слепчевић, стручни радник на пословима социјалног рада из Банатског Карловца, запослена у Центру за социјални рад ''1.март'' Алибунар.
          Председника Комисије изабраће стални чланови Комисије из својих редова.
 
II
          У свом раду Комисија примењује Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику (''Службени гласник Републике Србије'', број 63/2010), којим се уређују надлежности Интерресорне комисије,ближи услови за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику и састав и начин рада Комисије.
 
III
          Решење ступа на снагу и примењује се даном доношења. Ступањем на снагу овог решења, престаје да важи Решење број 560-2/11-04 од 13.04.2011. године, које је донео начелник Општинске управе општине Алибунар.
 
IV
          Ово Решење објавити у Службеном листу општине Алибунар.
 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
Н А Ч Е Л Н И К
Број: 020-127/14-06
Датум: 07.11.2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
Н А Ч Е Л Н И Ц А

Вишња Стефановић Диклић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81