gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга у области социјалне заштите

На основу члана46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/2007 и 83/2014-др.закон), члана9. Закона о социјалној заштити (''Сл.гласник РС'', бр.24/2011), члана58. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр.12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014) и члана 3. Одлуке о поверавању послова превоза ученика основних и средњих школа са територије општине Алибунар и превоза одређених категорија становништваса територије општине АлибунарЈавном аутотранспортном предузећу ''Алибунар'' Алибунар(''Сл.лист општине Алибунар'', бр.26/2013), Општинско веће општине Алибунар на својој Шездесетпрвој седници одржаној дана 05. новембра 2014. године, доноси
 
П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА, ПОСТУПКУ И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА
МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ И КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА
У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
 
 
Члан 1.
            У Правилнику о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга у области социјалне заштите (у даљем тексту: Правилник) - ''Сл.лист општине Алибунар'' бр.19/2014, у члану 12. став 1. мења се тачка 4. која сада треба да гласи:
''4. деца из породица са троје и више деце, за треће дете и свако следеће по реду рођења.''
         У истом члану 12. Правилника, у ставу 3. мења се тачка 3. која сада треба да гласи:
''3. за категорију под тачком 4. – фотокопије извода из матичне књиге рођених за сву децу.''
 
Члан 2.
         У члану 14. став 1. тачка 3. после речи: ''50.000 динара'' ставља се зарез и додају речи: ''осим у случају постојања околности које додатно отежавају материјални положај студента по процени стручних радника Центра (када у породици има 2 или више студента-ученика, када је неко од чланова породице оболео и друге отежавајуће околности), и у том случају укупни месечни износ да не прелази и додатних 20% наведеног месечног износа.''
 
Члан 3.
            Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:55-6/14-06
Датум: 05. новембар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81