gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Правилник о изменама и допунама Правилника о додели помоћи студентима на територији општине Алибунар

На основу члана 40. тачка 7. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014) и члана 3. Одлуке о материјалној помоћи студентима са територије општине Алибунар из буџета Општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 24/2012), а на предлог Одељења за привреду, јавне службе и развој Општинске управе општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на 61.седници одржаној дана 05. новембра 2014. године доноси
 
П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О ДОДЕЛИ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
           У Правилнику о додели помоћи студентима на територији општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 17/2014), у члану 4. став 1. брише се тачка 6.
 
Члан 2.
           У члану 5. став 1. брише се алинеја 3.
 
Члан 3.
          Правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а примењиваће се од почетка школске-радне 2014/2015. године и биће објављен у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 553-201/14-06
Датум: 05. новембар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81