gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 58.Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), члана 12. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл.гласник РС'', бр. 24/2012) и Уредбе о условима и начину под којим локална самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени мањој од тржишне, односно закупнине или без накнаде (''Сл.гласник РС'', бр 13/2010, 54/2011, 21/2012 и 121/2012), а на предлог председника Општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар је на 61. седници одржаној дана 05. новембра 2014.године донело
 
ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
            Расписује се оглас за прикупљање писмених  понуда јавним огласом ради давања у закуп следећег пословног простора у својини општине Алибунар:
1.     пословни простор  у Алибунару, Трг слободе бр.20,парцела топ.бр. 660/1 к.о. Алибунар, површине 62,00 m²;
2.     пословни простор  у  Николинцима, Главна бр.44, парцела топ. бр. 1025 к.о. Николинци, површине 56,00.
           За пословни простор из става 1.ове Одлуке за пословни простор под редним бр.1 утврђује се намена месара, а за пословни простор под редним бр.2 утврђује се намена пољопривредна апотека.
     Почетни износ месечне закупнине за пословни простор из става 1.ове Одлуке за пословни простор под редним бр.1 је 250,00 динара по 1m² корисне површине пословног простора, а за пословни простор под редним бр.2 је 150,00 динара по 1m² корисне површине пословног простора
     Наведени пословни простори дају се у закуп на период од 3(три) године.
           Поступак по овој Одлуци и Јавном огласу за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар спровешће Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' из Алибунара (у даљем тексту: Предузеће), а на основу Одлуке о поверавању одређених послова Јавном предузећу ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 13/2014). О спровођењу поступка стараће се директор Предузећа.
     Рок за подношење понуда по јавном огласу је 15 (петнаест) дана и траје од 10. новембра 2014. године до 25. новембра 2014. године. Отварање понуда обавиће се дана 28. новембра 2014. године са почетком у 12.00 часова у просторијама ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар.
    Јавни оглас објавити на огласним таблама општине Алибунар и ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар,''Службеном листу општине Алибунар'', званичној интернет презентацији општине Алибунари у средствима јавног информисања са територије општине Алибунар.
 
Република Србија –АП Војводина
Општина Алибунар
Општинско веће
Број:464-14/14-06
Датум: 05. новембар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81