gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању Радне групе за реализацију Одлуке о скидању свих усева рода 2014. године са пољопривредног земљишта у својини Републике Србије

На основу тачке III став 4. Одлуке о скидању свих усева рода 2014. године са пољопривреднго земљишта у својини Републике Србије са правом коришћења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Министарства пољопривреде и заштите животне средине) које се налази на територији општине Алибунар – свих десет катастарских општина које улазе у састав општине Аибунар, а на којима не постоји право коришћења по основу уговора о закупу закљученог са Министарством пољопривреде и заштите животне средине коју је донела Скупштина општине Алибунар, број 320-135/2014-06-01 од 25. септембра 2014. године, Комисија за кадровска, административна питања и радне односе, на седници од 07. октобра 2014. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОДЛУКЕ О СКИДАЊУ СВИХ УСЕВА РОДА 2014. ГОДИНЕ СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА ПРАВОМ КОРИШЋЕЊА МИНИСТАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА ПРАВОМ КОРИШЋЕЊА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ (МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ) КОЈЕ СЕ НАЛАЗИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР – СВИХ ДЕСЕТ КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА КОЈЕ УЛАЗЕ У САСТАВ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР, А НА КОЈИМА НЕ ПОСТОЈИ ПРАВО КОРИШЋЕЊА ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ЗАКУПУ ЗАКЉУЧЕНОГ СА МИНИСТАРСТВОМ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 
Члан 1.
           Образује се Радна група за реализацију Одлуке о скидању свих усева рода 2014. године са пољопривредног земљишта у својини Републике Србије са правом коришћења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Министарства пољопривреде и заштите животне средине) које се налази на територији општине Алибунар – свих десет катастарских општина које улазе у састав општине Алибунар, а на којима не постоји право коришћења по основу уговора о закупу закљученог са Министарством пољопривреде и заштите животне средине (у даљем тексту: Радна група).
 
Члан 2.
           Задатак Радне групе је да у потпуности спроведе Одлуку о скидању свих усева рода 2014. године са пољопривредног земљишта у својини Републике Србије са правом коришћења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Министарства пољопривреде и заштите животне средине) које се налази на територији општине Алибунар – свих десет катастарских општина које улазе у састав општине Алибунар, а на којима не постоји право коришћења по основу уговора о закупу закљученог са Министарством пољопривреде и заштите животне средине коју је донела Скупштина општине Алибунар, број 320-135/2014-06-01 од 25. септембра 2014. године.
 
Члан 3.
           Радна група састоји се од председника и чланова.
           Председник Радне групе: Предраг Белић, председник Скупштине општине.
           Чланови Радне групе:
1.     Зоран Пребирачевић, председник Комисије за спровођење јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар;
2.     Вишња Стефановић-Диклић, начелник Општинске управе Алибунар;
3.     Добривоје Алексић, шеф Пољочуварске службе у општини Алибунар;
4.     Ђорђе Стојан, одборник Скупштине општине Алибунар;
5.     Сфера Петар, одборник Скупштине општине Алибунар;
6.     Представник геокуће ''Геовизија'';
7.     Ивица Росић, начелник Одељења за привреду, јавне службе и развој у Општинској управи општине Алибунар;
8.     Ђорђе Цветковић, члан Општинског већа општине Алибунар;
9.     Бошко Тијанић, члан Општинског већа општине Алибунар;
10. Марин Рошу, члан Општинског већа општине Алибунар.
 
Члан 4.
         Радна група сачиниће План реализације Одлуке о скидању свих усева рода 2014. године са пољопривредног земљишта у својини Републике Србије са правом коришћења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Министарства пољопривреде и заштите животне средине) које се налази на територији општине Алибунар – свих десет катастарских општина које улазе у састав општине Алибунар, а на којима не постоји право коришћења по основу уговора о закупу закљученог са Министарством пољопривреде и заштите животне средине, који нарочито треба да садржи: назив Катастарске општине, број парцеле, број јавног надметања по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривреднго земљишта у општини Алибунар за 2013. годину, број и датум Записника пољочуварске службе и име и презиме пољочувара, врсту усева, као и друге податке неопходне ради идентификације узурпираног земљишта и евентуалне идентификације узурпатора.
 
Члан 5.
         Скидање усева у складу са Одлуком о скидању свих усева рода 2014. године са пољопривредног земљишта у својини Републике Србије са правом коришћења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Министарства пољопривреде и заштите животне средине) које се налази на територији општине Алибунар – свих десет катастарских општина које улазе у састав општине Алибунар, а на којима не постоји право коришћења по основу уговора о закупу закљученог са Министарством пољопривреде и заштите животне средине обавиће се искључиво на оним парцелама на којима није утврђено ко је узурпатор, односно на којима ни једно лице није признало да је извршило узурпацију, те се не може утврдити ко је засејао усеве.
 
Члан 6.
         Радна група ће, у сарадњи са Општинском управом Алибунар, радити на спровођењу Одлуке о скидању свих усева рода 2014. године са пољопривредног земљишта у својини Републике Србије са правом коришћења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Министарства пољопривреде и заштите животне средине) које се налази на територији општине Алибунар – свих десет катастарских општина које улазе у састав општине Алибунар, а на којима не постоји право коришћења по основу уговора о закупу закљученог са Министарством пољопривреде и заштите животне средине, а нарочито у делу одабира складиштара и израде и доношења других аката неопходних за реализацију ове Одлуке.
 
Члан 7.
         Трошкови спровођења Одлуке о скидању свих усева рода 2014. године са пољопривредног земљишта у својини Републике Србије са правом коришћења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Министарства пољопривреде и заштите животне средине) које се налази на територији општине Алибунар – свих десет катастарских општина које улазе у састав општине Алибунар, а на којима не постоји право коришћења по основу уговора о закупу закљученог са Министарством пољопривреде и заштите животне средине од стране Радне групе падаће на терет буџета општине Алибунар, а биће надокнађени од прихода остварених реализацијом ове Одлуке.
 
Члан 8.
         Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Скупштина општине
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА,
АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА
И РАДНЕ ОДНОСЕ
Број: 06-116/2014-06-01
Датум: 07.10.2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81