gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о начину уклањања животињских лешева и отпадака животињског порекла

На основу члана 46. Закона о ветеринарству (''Сл.гласник РС'',бр. 91/2005, 30/2010 и 93/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), Скупштина општине Алибунар на предлог Општинског већа општине Алибунар, на својој 26. седници одржаној дана 25. септембра 2014. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О НАЧИНУ УКЛАЊАЊА ЖИВОТИЊСКИХ ЛЕШЕВА
И ОТПАДАКА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА
 
I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 1.
         Овом Одлуком прописују се:
1.     начин нешкодљивог уклањања лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање или промет животиња;
2.     транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката из тачке 1. Овог члана до објекта за сакупљање, прераду или уништаавање отпада животињског порекла на начин који не представља ризик по људе или животну средину.
 
Члан 2.
         Под животињским лешевима и отпацима животињског порекла, у смислу ове Одлуке, подразумевају се:
1.     угинуле, мртворођене или побачене животиње, као и одстрељене животиње;
2.     убијене животиње, целе или у деловима;
3.     заклане и принудно заклане животиње, или њихови делови који су неупотребљиви за исхрану људи, за исхрану животиња у непрерађеном стању, као и за прераду у хемијској, фармацеутској или другој индустрији;
4.     крв закланих животиња која је неупотребљива за исхрану људи, за исхрану животиња у непрерађеном стању и за прераду у хемијској, фармацеутској или другој инсдустрији;
5.     производи и сировине животињског порекла који су неупотребљиви за исхрану људи, за исхрану животиња у непрерађеном стању и за прераду у хемијској, фармацеутској или другој инсдустрији;
6.     остали остаци животињског порекла.
 
II  УКЛАЊАЊЕ ЖИВОТИЊСКИХ ЛЕШЕВА И ОТПАДАКА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА
 
Члан 3.
        Нешкодљиво уклањање лешева домаћих животиња из објеката за њихов узгој и држање, или са јавних површина, уклањање кланичног отпада и конфиската, као и њихов транспорт до објеката за закупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, врши овлашћено комунално предузеће на начин који не представља ризик по људе и животну средину.
 
Члан 4.
        Власници, односно држаоци домаћих животиња, обавезни су да пријаве угинуће животиње, односно потребу уклањања отпада животиљског порекла, надлежној служби овлашћеног комуналног предузећа, или надлежној ветеринарској станици, односно ветеринарској амбуланти, најкасније у року од 24 сата од угинућа животиње, односно настанка отпада животињског порекла.
        Надлежна ветеринарска станица или амбуланта даје налог за транспорт животињског леша, или отпада животињског порекла.
        Овлашћено комунално предузеће издаје потврду о преузетом лешу животиње коју власник, односно држалац, приказује надлежној ветеринарској станици или ветеринарској амбуланти приликом одјаве животиње.
 
Члан 5.
        Животињски лешеви и отпаци животињског порекла не смеју се остављати на улици, јавним или другим површинама, односно стављати у контејнере или друге сличне судове за улично или кућно смеће.
 
Члан 6.
        Овлашћена лица стараоца Специјалног резервата природе ''Делиблатска пешчара'' (у даљем тексту: СРП) могу да остављају отпад животињског порекла из категорије отпада који може да се користи на регистрованом хранилишту за ретке и заштићене некрофагне врсте у оквиру СРП под условима које одреди надлежна ветеринарска инспекција, а локацију хранилишта и количину дозвољене хране утврђује надлежна установа за заштиту природе.
 
Члан 7.
         Посебним правилником утврђују се: начин нешкодљивог уклањања животињских лешева и отпадака животињског порекла, ветеринарско-санитарни услови које морају да испуњавају превозна средства за транспорт животињских лешева и отпадака животињског порекла, као и услове које морају да испуњавају објекти и опрема за сабирање, нешкодљиво уклањање и утврђивање узрока угинућа.
 
Члан 8.
         Превоз животињских лешева и отпадака животињског порекла врши искључиво овлашћено комунално предузеће.
 
Члан 9.
         Цена превоза животињских лешева и отпадака животињског порекла утврђује се по килограму леша, односно отпада, ценовником комуналних услуга, сагласно закону.
 
Члан 10.
         Трошкове превоза животињских лешева и отпада животињског порекла сноси власник, односно држалац угинуле животиње или отпада животињског порекла.
          Изузетно, власници крупне стоке (до 5 грла) не сносе трошкове превоза животињских лешева и отпада животињског порекла, већ наведене трошкове сноси буџет општине Алибунар. Уколико су ова лица извршила плаћање извршене услуге, имају право регреса према општини Алибунар.
 
III  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 11.
          Новчаном казном од 10.000,00 до 100.000,00 динара казниће се за прекршај овлашћено комунално предузеће ако не врши уклањање животињских лешева или отпада животињског порекла, или те послове врши на начин супротан одредби члана 3. Ове Одлуке.
          За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном и одговорно лице у овлашћеном комуналном предузећу у износу од 2.500,00 до 25.000,00 динара.
 
Члан 12.
          Новчаном казном од 2.500,00 до 25.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако лешеве животиња или отпад животињског порекла остави на улици, јавним или другим површинама, односно у контејнере или друге сличне судове за улично или кућно смеће.
 
IV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 13.
         Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе одредбе чланова 17-19. и одредба члана 28. став 1. тачка 13. Одлуке о држању домаћих животиња на територији општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2011 и 13/2011).
 
Члан 14.
         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 352-4/2014-06-01
Датум: 25. септембар 2014.г.
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81