gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању Комисије за планове Општине Алибунар

На основу члана 52. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УСРС, 24/2011, 121/2012, 42/2012-одлука УСРС, 50/2013-одлука УСРС и 98/2013-одлука УСРС), Скупштина општине Алибунар на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на својој 26. седници одржаној дана 25. септембра 2014. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
       У Одлуци о образовању Комисије за планове општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 29/2013), мења се члан 2. који гласи:
''Члан 2.
        У Комисију се именују:
-     за председника Комисије: Коса Николић, дипломирани инжењер грађевинарства – представник општине Алибунар;
-     за заменика председника Комисије: Дејан Старчевић, дипломирани инжењер саобраћаја – представник општине Алибунар;
-     за чланове:
1)     Драган Радуловић, дипломирани инжењер геодезије – представник општине Алибунар;
2)     Наташа Митрески, дипломирани инжењер архитектуре – представник Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине;
3)     Александар Радуловић, дипломирани грађевински инжењер – представник Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.''
 
Члан 2.
        Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-113/2014-06-01
Датум: 25. септембар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81