gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац о кредитном задужењу код пословне банке ''Поштанска штедионица'' А.Д.

На основу члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), на предлог Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Банатски Карловац, Скупштина општине Алибунар на 26. седници од 25. септембра 2014. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „УСЛУГА“ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ
О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ КОД ПОСЛОВНЕ БАНКЕ
„ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА“ А.Д.
 
1.     Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Банатски Карловац број 417 од 19. септембра 2014. године да може да закључи уговор по основу кредитног задужења са банком Поштанском штедионицом А.Д. у износу од 1.000.000,00 (словима: једанмилиондинара) у складу са условима из уговора.
2.     Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
 
Република Србија
Аутномна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-36/2014-06-01
Датум: 25. септембар 2014. Године
А   Л   И   Б    У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81