gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о радно-правном статусу заменика председника Скупштине општине

На основу члан 38. Закона о локалној самоуправви (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 25. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 16/2012 и 29/2012), Скупштина општине Алибунар на 26. Седници одржаној дана 25. септембра 2014. године доноси
 
О  Д  Л У  К  У
О РАДНО-ПРАВНОМ СТАТУСУ
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
 
1.     Душан Јовановић, заменик председника Скупштине општине Алибунар, је на сталном раду у Општини Алибунар, почевши од 01. октобра 2014.
2.     Овлашћује се Комисија за кадровска, административна питања и радне односе да појединачна акта донета на основу ове Одлуке измени или поништи у складу са мишљењем Министарства државне управе и локалне самоуправе, које је затражено али у тренутку доношења ове Одлуке није приспело.
3.     Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 112-45/2014-06-01
Датум: 25. септембар 2014.  године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81