gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац

На основу члана 12. Став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/2012), члана 32. Тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. Тачка 10. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014) и члана 39. Одлуке о промени оснивачког акта Друштвеног јавног комуналног предузећа „Бунар“ Владимировац („Службени лист општине Алибунар“ број 8/2013), Скупштина општине Алибунар, на 26. Седници одржаној дана 25. септембра 2014. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БУНАР“ ВЛАДИМИРОВАЦ
 
1.     Разрешава се Весна Црепајац функције члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Бунар“ Владимировац, као представник запослених.
2.     Именује се Драган Трајковић на функцију члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Бунар“ Владимировац, као представник запослених.
3.     Мандат новоименованог члана Надзорног одбора трајаће најдуже до истека мандата Надзорног одобра и почиње да тече од дана именовања, односно од 25. септембра 2014. године.
4.     Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-37/2014-06-01
Датум: 25. септембар 2014.  године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81