gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Допуна Статута Туристичке организација општине Алибунар

На основу члана 21. Закона о јавним службама (''Сл.гласник РС'', бр. 42/91 и 71/91) и члана 10. И 13. Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 4/97), Управни одбор Туристичке организације општине Алибунар, на седници одржаној 23. септембра 2014. године доноси
 
ДОПУНУ СТАТУТА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
      У Статуту Туристичке организације општине Алибунар број 02/2009 од 18. Фебруара 2009. Године, после члана 14. Додаје се члан 14а који гласи:
 
       ''Туристичка организација има заменика директора.
        Заменика директора именује Управни одбор на предлог директора, на период од 4 године.
        Заменик директора има иста овлашћења, права и обавезе као и директор.
        Послове које обавља заменик директора одредиће Управни одбор.''
 
Члан 2.
      Допуна Статута ступа на снагу даном објављивања на огласној табли општине Алибунар.
      На допуну Статута Туристичке организације сагласност даје Скупштина општине.
      Након усвајања допуне Статута утврдиће се пречишћен текст Статута Туристичке организације општине Алибунар и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Туристичка организација општине Алибунар
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 160/14
Датум: 23. септембар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

Павле Маљица, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81