gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о приступању изради Програма уређења пољопривредног земљишта комасацијом на територији општине Алибунар

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007), чланова 15. и 58. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014) и чланова 4. И 36. Пословника Општинског већа општине Албиунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 16/2012, 18/2012 и 3/2013), Општинско веће општине Алибунар на својој Педесетдеветој седници одржаној дана 18. септембра 2014. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПРОГРАМА УРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА КОМАСАЦИЈОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
         Приступа се изради Програма уређења пољопривредног земљишта комасацијом на територији општине Алибунар у границама следећих катастарских општина: Николинци, Добрица, Банатски Карловац, Алибунар, Владимировац, Селеуш, Иланџа, Нови Козјак, Јаношик и Локве.
 
Члан 2.
         Уређењем пољопривредног земљишта премером у поступку комасације обезбеђује се заштита, коришћење и унапређење пољопривредног земљишта, као природног богатствва и добра од општег интереса.
         Разлози комасације су:
-       велика уситњеност и неправилан облик катастарских парцела пољопривредног земљишта које се не може користити на рационалан начин,
-       изградња система за наводњавање и одводњавање,
-       изградња мреже атарских путева,
-       потреба извођења противерозионих радова и мера,
-       идентификовање права својине на пољопривредном земљишту.
 
Члан 3.
        Одлуку о приступању уређењу пољопривредног земљишта комасацијом доноси Скупштина општине Алибунар, на предлог Општинског већа општине Алибунар, а на основу закона.
        Изузетно, уколико су обезбеђена средства недовољна за реализацију поступка у одређеној катастарској општини према редоследу из члана 1. ове Одлуке, али јесу довољна за реализацију поступка у некој од следећих катастарских општина по датом редоследу, Општинско веће може предложити Скупштини општине доношење одлуке о приступању уређењу пољопривредног земљишта комасацијом за ту катастарску општину.
        За израду Програма уређења пољопривредног земљишта комасацијом на територији општине Алибунар обезбедиће се потребна средства из буџета општине Алибунар, као и из других законом утврђених извора, а по редоследу утврђеном у члану 1. Ове Одлуке.
 
Члан 4.
       Задужује се надлежно одељење Општинске управе општине Алибунар за послове јавних набавки да спроведе поступак јавне набавке услуга израде Програма уређења пољопривредног земљишта комасацијом према годишњем програму заштите, уређања и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Алибунар.
 
Члан 5.
      Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 320-129/14-06
Датум: 18. септембар 2014.г.
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81