gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Правилник о условима и начину коришћења мобилних телефона

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011  и 15/2014), и члана 4. и 36. Пословника Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 16/2012, 18/2012 и 3/2013), Општинско веће општине Алибунар на 59. седници одржаној дана 18. септембра 2014. године доноси
 
П Р А В И Л Н И К
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА
 
I
         Овим Правилником о условима и начину коришћења мобилних телефона (у даљем тексту: Правилник), утврђују се услови и начин коришћења мобилних телефона и SIM картица за службене потребе изабраних, постављених и запослених лица у општини Алибунар.
 
II
         Право на доделу коришћења службених мобилних телефона и SIM картица за службене потребе у органима из члана I овог Правилника имају:
1.       изабрана и постављена лица у органима општине Алибунар и
2.       запослени у Општинској управи општине Алибунар.
         Изузетно, председник општине Алибунар може посебним решењем утврдити право на коришћење мобилног телефона и SIM картице својим саветницима и члановима стручних и других радних тела општине Алибунар, која се образују од стране Скупштине општине Алибунар, председника општине или Општинског већа општине Алибунар. Такође, начелник Општинске управе може посебним решењем утврдити право на коришћење мобилног телефона и SIM картице члановима радних тела које образује Општинска управа општине Алибунар.
 
III
         Мобилни телефони и SIM картице које су предмет овог Правилника користе се искључиво за услуге оператера мобилне телефоније са којим је општина Алибунар закључила одговарајући уговор, којим се утврђују услови и време коришћења услуга, а на основу претходно спроведеног поступка јавних набавки.
 
IV
         Трошкови коришћења мобилних телефона и SIM картица, који се плаћају на терет буџета општине Алибунар, могу се ограничити на основу појединачног акта председника општине, односно начелника Општинске управе, у оквиру своје надлежности, а у циљу штедње.
         У случају да корисник мобилног телефона и SIM картице прекорачи ограничење трошкова утврђено на начин из претходног става, општина Алибунар има право регреса према кориснику за износ преко одобреног месечног износа, о чему ће председник општине, односно начелник Општинске управе, у оквиру своје надлежности, донети посебно решење.
        У циљу обезбеђења накнаде за износ преко одобреног месечног износа, сваки корисник мобилног телефона и SIM картице приликом преузимања мобилног телефона и SIM картице потписује Изјаву о обустављању дела плате или накнаде на име измирења рачуна за употребу мобилног телефона у службене сврхе преко одобреног износа.
         Изузетно, из оправданих разлога кориснику се може одобрити износ рачуна за употребу мобилног телефона већи од одобреног без обавезе накнаде. Оправданост разлога цени председник општине на основу писаног захтева корисника. Уколико корисник стиче право употребе мобилног телефона и SIM картице на основу обављања функције у радном телу Скупштине општине, или је запослен у Општинској управи општине Алибунар, односно члан радног тела које образује Општинска управа, уз писани захтев корисника потребно је доставити и мишљење председника Скупштине општине, односно начелника Општинске управе општине Алибунар.
 
V
         Мобилни телефон и SIM картица дају се на коришћење кориснику искључиво за службене потребе и у друге сврхе се не могу користити.
         Корисник мобилног телефона и SIM картице дужан је да користи мобилни телефон и SIM картицу увек када за то постоји оправдана потреба и оправдани интерес општине Алибунар, осим у нарочито оправданим ситуацијама, које се цене посебно.
         У случају да корисник користи мобилни телефон и SIM картицу на начин супротан како је описано у претходним ставовима овог члана, председник општине донеће посебно решење којим се одузима право коришћења кориснику.
 
VI
         Евиденција о урученим мобилним телефонима и SIM картицама води се у организационој јединици Општинске управе општине Алибунар надлежној за послове председника општине. Јединствену евиденцију води администратор, кога поставља посебним решењем начелник Општинске управе.
         Јединствена књиговодствена евиденција о службеним мобилним телефонима и SIM картицама води се у организационој јединици Општинске управе општине Алибунар надлежној за послове финансија.
 
VII
         Нестанак мобилног телефона или SIM картице, или квар на мобилном телефону или SIM картици, корисник је дужан да пријави у што краћем року администатору, који је дужан да о томе обавести што пре оператера мобилне телефоније. О нестанку или квару саставља се записник, који потписују администратор и корисник.
        У случају да престане основ коришћења мобилног телефона и SIM картице, корисник је дужан да у року од 24 сата од тренутка престанка основа преда администатору мобилни телефон и SIM картицу, о чему се сачињава записник. Изузетно, из нарочито оправданих разлога овај рок може бити и дужи, али не дужи од 7 дана, што се цени у сваком конкретном случају.
         Корисник мобилног телефона и SIM картице нема обавезу враћања истих уколико су отписани у пословним књигама општине Алибунар, у складу са прописима који регулишу амортизацију основних средстава и ситног инвентара.
         За потребе вођења Јединствене књиговодствене евиденције службених мобилних телефона и SIM картица, администратор је дужан да редовно и што пре извештава организациону јединицу Општинске управе општине Алибунар надлежну за послове финансија. Промене у Јединственој књиговодственој евиденцији врше се на основу докумената утврђене одговарајућим прописима из области књиговодства.
 
VIII
         О спровођењу овог Правилника стара се Одељење за финансије Општинске управе општине Алибунар.
 
IX
         Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о условима и начину коришћења мобилних телефона (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2012).
         Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 404-101/14-06
Датум: 18. септембар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81