gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању вршиоца дужности директора Фонда за развој општине Алибунар

На основу члана 55. став 1. тачка 9. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014) и члана 14. Одлуке о оснивању Фонда за развој општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 11/2002, 11/2003, 1/2006 и 18/2008), Општинско веће општине Алибунар на Педесетдеветој седници одржаној дана 18. септембра 2014. године доноси
 
 
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
I
         ИМЕНУЈЕ СЕ Александар Ристин из Банатског Карловца за вршиоца дужности директора Фонда за развој општине Алибунар (у даљем тексту: Фонд).
 
II
         Именовано лице из члана I овог Решења вршиће наведену дужност до 31. децембра 2014. године.
          Задатак лица из члана I овог Решења је да организује рад Фонда и обезбеди доношење општих и посебних аката неопходних за рад Фонда, сагласно закону. О извршењу ових задатака директор Фонда је дужан да подноси информације о свом раду председнику општине увек када то од њега затражи.
 
III
         Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 025-3/14-06
Датум: 18. септембар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81