gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве (повећање апропријације)

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 58. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014) и члана 10. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2014. годину (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 32/2013, 35/2013-испр. и 14/2014), Општинско веће на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансијске Општинске управе општине Алибунар, на 59. Седници одржаној дана 18.09.2014. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
(ПОВЕЋАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ)
 
Члан 1.
          Из текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених Одлуком о буџету општине Алибунар за 2014. годину (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 32/2013, 35/2013-испр. и 14/2014), Раздео 2 – Председник општине, функција 160, позиција 43, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средствфа у износу од 31.000,00 (словима: тридесетједна хиљада) динара за Основну школу ''Трећи октобар'' Локве за измирење новчаних казни по решењу суда.
 
Члан 2.
          Средства из члана 1. Ове Одлуке распоређују се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, глава 3.7 – Основно образовање, функција 912, позиција 157, економска класификација 463 (483 – новчане казне и пенали по решењу судова).
 
Члан 3.
          Корисник из члана 1. Ове Одлуке обавезан је да користи наведена средства наменски – за намене за која се иста одобравају.
 
Члан 4.
          Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-102/14-06
Датум: 18. септембар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81