gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење и постављењу помоћника председника општине

На основу члана 75. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), председник Општине Алибунар дана 13. августа 2014. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
 
         Илија Пенца, дипломирани социјални радник из Владимировца, поставља се за помоћника председника Општине Алибунар за послове социјалне политике, здравствене заштите и Општинског већа.
         Помоћник председника општине поставља се у Општинској управи, о чему ће појединачно распоредно решење донети начелник Општинске управе.
         Решење ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01. августа 2014. године.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 013-8/14-06
Датум: 13. августа 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81