gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Закључак о исправци грешке у Решењу о именовању чланова Школског одбора Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар

На основу члана 209. Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'' број 33/97 и 31/2001), секретар Скупштине општине Алибунар доноси
 
З А К Љ У Ч А К
О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У РЕШЕЊУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' АЛИБУНАР
 
 
У Решењу о именовању чланова Школског одбора Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић''Алибунар, број 022-42/2014-06-01 од 18. Јула 2014.г. поткрала се грешка у куцању која је уочена и по службеној дужности исправљена тако да уместо:
       ''Кристиана Мунћан''
треба да стоји:
       ''Кристиан Мунћан''.
      У осталим деловима Решење остаје неизмењено.
      Ова исправка производи правно дејство од дана доношења Решења, односно од 18. Јула 2014. Године.
      Исправку спровести у изворнику и свим отправцима Решења.
      Закључак објавити у ''Службеном листу општине Алибунар.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-42/2014-06-01
Датум: 31. јул 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Биљана Враговић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81