gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о измени Одлуке о образовању Савета за безбедност општине Алибунар

На основу чланa 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 25. седници од 18. јула 2014. године, доноси
 
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
        У Одлуци о образовању Савета за безбедност општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 15/2013), у члану 6. Алинеја 2. Мења се и гласи:
''- судија.''
 
Члан 2.
        Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-86/2014-06-01
Датум: 18. јул 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81