gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за равноправност полова у општини Алибунар

На основу члана 39. став 3. Закона о равноправности полова („Службени гласник РС“ број 104/2009), члана 40. тачка 20. Статута општине Алибунар, („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08, 13/09 и 13/11), члана 41. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012), на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштине општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар, на 17. седници од  19. јула 2013. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
 О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
У ОПШТИНИ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
      У Одлуци о образовању Комисије за равноправност полова у Општини Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 5/2013, 10/2013 и 20/2013), члан 2. мења се и гласи:
„Комисију сачињавају председник, заменик председника и чланови, које именује Скупштина општине, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе.
Мандат комисије је четири године.
Комисија или поједини њени чланови или председник могу бити разрешени пре истека мандата на који су изабрани.
   У комисију се именују:
1.     Адријан Живку - председник,
2.     Драгана Томић  - заменик председника,
3.     Зузана Ђукић - члан,
4.     Кристина Керчобан  - члан,
5.     Биљана Гајић – члан,
6.     Милан Стојсављевић – члан.“
 
Члан 2.
      Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена  у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-90/2014-06-01
Датум: 18. јул 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81