gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), члана 21. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/2012) и чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 25. седници одржаној дана 18. јула 2014. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''БУНАР'' ВЛАДИМИРОВАЦ
 
1.   Рипсиме Гајић, дипломирани грађевински инжењериз Владимировца, именује се за директора Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац, на период од четири године.
2.   Мандат почиње да тече даном доношења овог решења, тј. од 18. јула 2014. године.
3.   Решење објавити у ''Службеном гласнику РС'' и ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
О б р а з л о ж е њ е
 
       Скупштина општине Алибунар је на својој 24. седници одржаној дана 13.06.2014..г. донела Одлуку о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар, бр. 023-29/2014-06-01. На основу ове Одлуке, а на предлог начелника Општинске управе општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар је на истој седници расписала Јавни конкурс за именовање директора ЈКП ''Бунар'' Владимировац, бр. 023-30/2014-06-01.
       Јавни конкурс је сагласно одредби члана 29. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/2012) објављен у ''Службеном гласнику РС'' дана 27.06.2014.г. а конкурсни рокови теку од наредног дана до 12.07.2014. године. Осим у ''Службеном гласнику РС'', јавни конкурс је објављен у дневном листу ''Данас'' из Београда дана 02.07.2014.г., званичној интернет презентацији Општине Алибунар и на огласној табли.
       Поступак јавног конкурса спроводи Комисија за избор директора јавних предузећа Општине Алибунар (у даљем тексту: Комисија), коју је својим Решењем, бр. 020-120/2013-06-01, образовала Скупштина општине Алибунар на својој 18. седници одржаној дана 12.09.2013.г. (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 26/2013).
        Јавни конкурс је трајао од 28.06.2014.г. до 12.07.2014.г.
        На наведени јавни конкурс пријаву је доставио само један кандидат и то Рипсиме Гајић, дипломирани грађевински инжењериз Владимировца.
        Тачком 8. Јавног конкурса утврђени су обавезни делови пријаве, а то су: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адреса становања, подаци о образовању, подаци о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, подаци о стручном усавршавању, подаци о посебним областима знања, план везан за пословање, унапређење рада и функционисања ЈКП ''Бунар'' из Владимировца.
       На својој Дванаестој седници одржаној дана 14.07.2014.г. Комисија је разматрала приспелу пријаву и констатовала да пријава кандидаткиње Рипсиме Гајић испуњава све формалне услове из Јавног конкурса, због чега није спровела испитни поступак, сагласно одредби члана члана 10. став 1. Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора ЈКП ''Бунар'' Владимировац, а на основу члана 30. став 1. Закона о јавним предузећима.
        Због свега наведеног, донето је Решење као у диспозитиву.
        Против овог Решења није дозвољена жалба.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:023-33/2014-06-01
Датум: 18. јул 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81