gore

  • slika 3
  • Насловна
  • Локална самоуправа
  • Службени лист
  • СЛ 2014/15
  • Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за спровођење јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2013.г.

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за спровођење јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2013.г.

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06, 65/06, 65/08 и 41/09), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 25.седници одржаној дана 18. јула 2014. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ПО ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА 2013. ГОДИНУ
 
1.     Разрешава се Анита Митровић са фунције члана Комисије за спровођење јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Општини Алибунар за 2013. годину.
2.     Именује се Тамара Радојчић на функцију члана Комисије за спровођење јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Општини Алибунар за 2013. годину.
3.     Мандат новоименованог члана почиње да тече даном доношења овог Решења, односно од 18. јула 2014. Године.
4.     Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-91/2014-06-01
Датум: 18. јул 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81